TAILIEUCHUNG - Giáo Trình Công Nghệ Phần Mềm part 3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình công nghệ phần mềm part 3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đặc tả Z 5 Nguyễn Thanh Bình Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng Giới thiệu o được đề xuất bởi Jean René Abrial ở Đại học Oxford o ngôn ngữ đặc tả hình thức được sử dụng rộng rãi nhất o dựa trên lý thuyết tập hợp o ký hiệu toán học o sử dụng các sơ đồ schema dễ hiểu 2 1 Giới thiệu o Gồm bốn thành phần cơ bản các kiểu dữ liệu types dựa trên khái niệm tập hợp các sơ đồ trạng thái state schemas mô tả các biến và ràng buộc trên các biến các sơ đồ thao tác operation schemas mô tả các thao tác thay đổi trạng thái các toán tử sơ đồ schema operations định nghĩa các sơ đồ mới từ các sơ đồ đã có 3 Kiểu dữ liệu o mỗi kiểu dữ liệu là một tập hợp các phần tử o Ví dụ true false kiểu lô-gíc N kiểu số tự nhiên Z kiểu số nguyên R kiểu số thực red blue green 4 2 Kiểu dữ liệu o Các phép toán trên tập hợp Hội A u B Giao A n B Hiệu A B Tập con A ç B Tập các tập con P A Ví dụ P a b a b a b 5 Kiểu dữ liệu o một số kiểu dữ liệu cơ bản đã được định nghĩa trước kiểu số nguyên Z kiểu số tự nhiên N kiểu số thực R . o có thể định nghĩa các kiểu dữ liệu mới ANSWER yes no PERSON sử dụng cặp ký hiệu và để định nghĩa kiểu cơ bản mới 6