TAILIEUCHUNG - Thông tư 20/2004/TT-BTC

Thông tư 20/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 20 2004 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 19 tháng 3 năm 2004 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 20 2004 TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 03 NĂM 2_004 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC XỬ LÝ SẮP XẾP LẠI NHÀ ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ TỈNH HẬU GIANG Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1283 CP-CN ngày 23 9 2003 của Chính phủ về việc cho phép Uỷ ban nhân dân tỉnh Cần Thơ cũ nay là Thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang được vận dụng Quyết định số 80 2001 QĐ-TTg ngày 24 5 2001 của Thủ tướng Chính phủ để xử lý sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước của các cơ quan đơn vị do Thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang quản lý Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xử lý sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang như sau I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 1. Phạm vi thực hiện Các cơ quan quản lý nhà nước kể cả xã phường đơn vị sự nghiệp gọi chung là các cơ quan HCSN và các doanh nghiệp Nhà nước DNNN thuộc tỉnh Cần Thơ nay là Thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang đang trực tiếp quản lý sử dụng nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang đều phải thực hiện việc rà soát kiểm tra để bố trí sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo hướng dẫn tại Thông tư này. 2. Đối tượng thực hiện Toàn bộ nhà đất gồm khuôn viên đất kèm theo nhà khuôn viên đất không có nhà khuôn viên đất đang xây dựng dở dang các công trình thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan HCSN và DNNN thuộc Thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang đang quản lý sử dụng để làm trụ sở làm việc giảng dạy học tập nghiên cứu khoa học khám chữa bệnh cơ sở văn hoá thể dục thể thao kho bãi văn phòng đại diện cơ sở sản xuất kinh doanh. cơ sở nhà đất bố trí toàn bộ hoặc một phần làm nhà ở cho cán bộ công nhân viên mà tại thời điểm kê khai báo cáo chưa thực hiện bàn giao cho tổ chức kinh doanh nhà ở địa phương quản lý theo chính sách nhà ở đất ở hiện hành. 3. Các đối tượng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN