TAILIEUCHUNG - Tác động của quản trị vốn lưu động đến dòng tiền hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết nghiên cứu tác động của quản trị vốn lưu động đến dòng tiền hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC VĂN LANG Lê Hoàng Vinh và tgk TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG ĐẾN DÒNG TIỀN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THE IMPACT OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT ON OPERATING CASH FLOW OF FIRMS LISTED ON HO CHI MINH STOCK EXCHANGE LÊ HOÀNG VINH và NGUYỄN THẾ PHƯỚC TÓM TẮT: Bài viết nghiên cứu tác động của quản trị vốn lưu động đến dòng tiền hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Mẫu nghiên cứu là 111 doanh nghiệp trong giai đoạn 2013 - 2016, dữ liệu được tiếp cận từ báo cáo tài chính đã kiểm toán. Phân tích hồi quy cho thấy quản trị vốn lưu động đo lường bởi chu kỳ vốn lưu động có tác động tích cực đến dòng tiền hoạt động kinh doanh, trong đó doanh nghiệp tập trung vào các biện pháp rút ngắn thời gian thu tiền bán hàng và thời gian trả tiền mua hàng. Từ khóa: quản trị vốn lưu động, chu kỳ vốn lưu động, dòng tiền hoạt động kinh doanh. ABSTRACT: The paper studies the impact of working capital management on operating cash flow of the non-financial firms listed on Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE). Research data is collected from audited financial statements of 119 non-financial firms in the period of 2013 - 2016. Regression analysis shows that the working capital management (measured by cash cycle) positively affects operating cash flow of the non-financial firms, in which firms can reduce receivable days and payable days. Key words: working capital management, cash cycle, operating cash flows. chuyển hóa thành sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, rồi trở thành thành phẩm, tiếp theo là các khoản phải thu và cuối cùng trở thành tiền. Để quá trình sản xuất kinh doanh liên tục và ổn định, doanh nghiệp cần đảm bảo sự hài hòa giữa nhu cầu đầu tư vào các hình thái khác nhau của tài sản ngắn hạn và nguồn tài trợ cho các nhu cầu này. Vì vậy, quản trị vốn lưu động mang ý 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Vốn lưu động là

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN