TAILIEUCHUNG - Sự hình thành kết tụ Carbonat trong trầm tích đầm lầy tại Châu thổ sông Cửu Long

Nội dung bài viết này trình phương pháp và sự hình thành kết tụ Carbonat trong trầm tích đầm lầy tại Châu thổ sông Cửu Long. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết này. | f- srl HINH THAiH rdr ru cARBoNAT TRoNG TRAM ricu TAr cuAu rnd soNc oAlr r_AY cuu rrNG m x;AN rrrurax r. DAr vAv oE u. vAu vA pHUoNG pHAp psAN rrcn Di6n ph6n bd cIa kdt tu carbonat hach carbonat trong trdm tich cl6y vinh B6c BO. Tai ddng bang sOng Cfru tong, c6c trdm tich carbonat tre (tudi Holocen) hdu nhu rdt han che Phuong ph6p phan tich Rfta sach lop bDn s6t bao quanh m6u, dd kho tu nhi€n. Miu dd phan dch gdm mau kdt ru carbonat vd mAu bDn s6t mOi trudng bao quanh. cring chic, kh6 bi x6i mdn hon ndn bin c6t bao vi c6 phiin ring v6i dung dich HCl. C6c ket quanh m. ldr que Thdnh phdn hoa hoc Kdt qui phAn tich cho thdy su kh6c bi€t 16 gifa thinh phdn ho6 hoc cria ket tu vii ciia lop bin s6r bao quanh (bdng thanh vio nhtng rhdi gian kh6c nhau rhuoc th0ng Holocen. Du6i day ld mOt sO kdt qu6 phan tich thirih phAn vAt chdt cria k01 ru ndy. 54 I). Quan sdt du6i kinh hi6n vi - Qu?n s6t l6t m6ng du6i kinh hidn vi phAn cuc cho th{y tr€n ndn ximang ho6 b6i vi tinh thti carUo_ Bdng l. vi Thinh phdn ho5 hgc cia k6i tg carbonat tr$m tich bao quanh Oxyt, nguyen td At A2 26,64 38,95 Oxyt (%) si02 Al2Or q57 Tio2 0,38 3,26 Fe KzO MnO PzOs 0,6'7 Mgo CaO MKN 5n ?? 6,r3 r 22,89 PhAn tich RX microsound 8,87 0,76 5?O 4,1I l,95 20,30 n?? Hdm ludng khoAng carbonat thO hi€n su kh6c biet rO gifia thinh phAn khoAng vAt cria kOi tu vi lop bnn bao quanh. Bidu cld RX (hinh,1) cho ph6p x6c dinh khoing carbonat chri yeu ld calcit gidu magne. Hon niia, kdt quri phAn tich RX ciing nhu microsound (hinh 2) ddu cho thdy su phd bicn 1,22 0,M kho6ng sulfur trong thdnh phAn kOt tu carbonat. 0,75 19,69 0,06 0,35 3,36 0,96 0,42 1,17 0,88 3,38 22,38 0,29 Na2O 1,87 2,0r TV. THAO LUAN Nguy€n t6'(ppm) Sr Cu Co Ni Ba Cr Zn bidu hien phan lop d6i md nhat, nhung quan s6t chi tict 6 mfrc do ph6ng dai lon l4i khOng co ddu vet tan tich sinh vAt ; chfing t6, kct tu carbonat khong phdi ld tdn tich cfia srnh vAt da .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG