TAILIEUCHUNG - Một số biện pháp phát triển năng lực dạy học môn toán cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu của mô hình trường học mới tại Việt Nam

Bài viết trình bày bản chất và đặc trưng của mô hình trường học mới tại Việt Nam, các biểu hiện và mức độ của một số năng lực dạy học môn Toán của giáo viên tiểu học, đáp ứng yêu cầu đặc trưng của mô hình trường học mới tại Việt Nam. Từ đó, đề xuất các biện pháp phát triển một số năng lực này. | VJE Tạp chí Giáo dục, Số 422 (Kì 2 - 1/2018), tr 35-39 MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC MÔN TOÁN CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI TẠI VIỆT NAM Huỳnh Thái Lộc - Trường Đại học Cần Thơ Ngày nhận bài: 06/11/2017; ngày sửa chữa: 15/11/2017; ngày duyệt đăng: 07/12/2017. Abstract: In the article, author presents nature and features of the new school model in Vietnam (VNEN) as well as the expressions and levels of competence of teaching mathematics of primary teachers. Based on this basis, the article proposes measures to develop competence of teaching mathematics for primary teachers to meet requirements of new school model in Vietnam. Keywords: Competence of teaching mathematics; primary teachers, new school model. tác cao và là tài liệu hướng dẫn HS tự học cũng như học theo nhóm; phối hợp chặt chẽ giữa phụ huynh, cộng đồng và nhà trường; tăng quyền chủ động cho GV và nhà trường, phát huy vai trò tích cực, sáng tạo của các cấp quản lí giáo dục địa phương. Những điểm tích cực này đã và đang được vận dụng có chọn lọc vào quá trình xây dựng chương trình và sách giáo khoa phổ thông trong thời gian tới. Từ những nghiên cứu lí luận, phân tích đặc điểm, kết quả thực hiện ban đầu của MHTHM, chúng tôi nhận thấy nét đặc trưng cơ bản của việc dạy học theo MHTHM, đó là dạy học theo tiến độ. Theo chúng tôi: Dạy học theo tiến độ là quá trình dạy học theo hướng GV tổ chức, hỗ trợ cho HS tự trải nghiệm, phù hợp với trình độ nhận thức, phối hợp với hoạt động hợp tác trong nhóm tự quản, trên cơ sở khai thác, có điều chỉnh các ý tưởng đã thiết kế trong sách HDH. Đồng thời, có sự kết hợp giữa đánh giá của GV với tự đánh giá của HS, nhằm đạt được chuẩn kiến thức, kĩ năng và bước đầu hình thành NLHS. . Biểu hiện, mức độ một số NLDH Toán của GV tiểu học đáp ứng yêu cầu đặc trưng của MHTHM. NLDH môn Toán của GV tiểu học là một dạng NL đặc thù, được hình thành và phát triển trong quá trình tổ chức, hỗ trợ hoạt động học tập của HS. Trên cơ sở .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN