TAILIEUCHUNG - Quản trị tài sản trí tuệ ở các trường đại học của Việt Nam

Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động quản trị tài sản trí tuệ tại trường đại học theo 5 bước sau: Lập kế hoạch quản trị tài sản trí tuệ, tạo lập tài sản trí tuệ, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, khai thác thương mại tài sản trí tuệ, đánh giá và báo cáo hiệu quả quản trị tài sản trí tuệ. Bài viết đưa ra một số giải pháp và định hướng nhắm thúc đẩy hoạt động này ở Việt Nam. | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC VĂN LANG Lê Thị Thu Hà và tgk QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRÍ TUỆ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA VIỆT NAM INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT IN VIETNAMESE UNIVERSITIES LÊ THỊ THU HÀ và NGUYỄN THÀNH KHANG TÓM TẮT: Quản trị tài sản trí tuệ được hiểu với nghĩa rộng nhất, không chỉ là việc tạo lập và bảo vệ các tri thức được tạo ra mà quản trị tài sản trí tuệ là tìm ra cơ hội tốt nhất trên thị trường để ứng dụng và khai thác các kết quả sáng tạo đó. Việc vận dụng các quy trình và mô hình quản trị tài sản trí tuệ tại các trường đại học của Việt Nam còn khá hạn chế. Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động quản trị tài sản trí tuệ tại trường đại học theo 5 bước sau: Lập kế hoạch quản trị tài sản trí tuệ, tạo lập tài sản trí tuệ, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, khai thác thương mại tài sản trí tuệ, đánh giá và báo cáo hiệu quả quản trị tài sản trí tuệ. Bài viết đưa ra một số giải pháp và định hướng nhắm thúc đẩy hoạt động này ở Việt Nam. Từ khóa: quản trị tài sản trí tuệ, trường đại học, khai thác tài sản trí tuệ, thương mại hóa tài sản trí tuệ. ABSTRACT: Intellectual Asset Management (IAM) in a broader meaning, refers not only to the creation and protection of intelligence but also finding the best opportunities in the market to apply and exploit those initiatives. The application of the processes and the model of Intellectual Asset Management at the universities in Vietnam is relatively limited. Based on the analysis of the activities of Intellectual Asset Management at the universities following 5 steps: Planning of IAM; Creation of IAM; Registration of IAM; commercialized exploitation of IAM; and evaluation and reporting of IAM. The paper therefore proposed several useful recommendations and orientations promoting these activities in Vietnam. Key words: intellectual property management, intellectual property exploitation, intellectual property commercialism. trí tuệ ở trường đại học gồm những thông tin mới và những kết quả nghiên cứu hữu ích, .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
60    21    0    12-05-2021