TAILIEUCHUNG - Về tuổi và đặc điểm biến dạng các đới trượt cắt - biến dạng dẻo Sông Hồng và Sông Mã

Nội dung bài viết này trình bày 1 cách tổng quát về kết quả bước đầu đã thu được về tuổi và đặc điểm biến dạng các đới trượt cắt - biến dạng dẻo Sông Hồng và Sông Mã. Mời các bạn tham khảo! | G rudl vA DAC ordu eIff.{ DNG cAC DoI 'z TRUOT CAT - BIfu DAI\{G DEO at- -nA' VA SONG MA HdXC sONG TA TRONG TTTANC, u. t. ttlO oAu Trong du 6n hqp tdc glll,a trudng DHKHTN thuOc DHQG He Noi v6i Dqri hoc Paris 6 (CH Ph6p) vd Dai hoc Goetingen (CHLB Dric) vd dia dOng luc drii Truong Son Viet Nam (1996 - \999) chring toi da nuio s6t c6 h€ thdng todn b0 c6c doi dft g6y sAu tu SOng Hdng dOn Bic Kon Tum. Nh0ng so liOu budc ddu dd cho nhtng kdt qu6 mang tinh dinh lugng cao vd dac ilidm biOn dang vd tudi biOn dang cria circ d6\ trudt c6t - bidn dang d6o phrrong TB - DN 6 nu6c ta : ddng thoi cfing cho thay con nhi€u vdn dd cdn phrii nghiOn ciru tiOp, dac bict lA khi dd cap den didu ki0n dia dOng luc. MOt vi du didn hinh d6 la d6i dft gAy sau Song Hdng. Ddi ndy dd duoc nhidu nhd dia chdt trong vd ngoii nuoc dd cAp dOn khi nghiOn cfiu cdu trirc kiOn tao o Viet Nam n6i ricng vd Dong Duong n6i chung. Dd co lfc nguoi ta tu&ng doi niy kht-tng con vdn dd gi cAn phdi nghi0n cftu nta. nhung khi xem x6t lai dudi goc do kien tao dong thi nhiBu vain dd vd tueii bien dqng, r'e qud trr-nh r ir co che hinh thdnh cung nhu vai tro ki€h no cua no lar ii nhung vah dd chua thong nhat vd qu:n Ciem r a trep tuc duoc tranh luAn. lvlor so dc gia riht Ce c.: J€n irSi lac c6c d6i dm gA1 sAu Bic Tiug L,i 5 c'-i i^a: j:: Di \a!,s ^i ler gi[a c:: n:'ig gioi ranh nigm li khAu vdi kh6i rn--s ii:er ia'rren hai tai quydn cd da tdn thach su chur 3: J-r:ig gi6p do nOi nhau kh6c nhau vd di uc ,r;. ::il cdng cc Nhung hOi tu cfra c6c ming [6]. dilt gAy Song N{d vi Thi Kher - coi d(rt gAy Thi Khet - Di Nang moi li ranh groi ::or tu gifia hai mring lndosinia vi Nam Trung Hoa ll0l. Dd khing dinh ranh gi6i chinh xic gi[a mang Nam Trung Hoa vd dia khdi lndosinia, clng nhu ieh trinh tuong t6c va cham gita c6c mdng doi hoi < 1c nhi dia chdt phrii ticp tuc nghiOn c(ru sau t i k! l,dn trOn co s& 6p dung c6c phuong ph6p hien dai. NGLITA\T VAN VUqI'JG. ruot vA DAc oteN4 er${ DANG Trong bdi viet nAy

TỪ KHÓA LIÊN QUAN