TAILIEUCHUNG - Vận dụng kinh nghiệm các doanh nghiệp ngoài nhà nước vào các trường đại học tư thục ở nước ta và định hướng phát triển Đại học Văn Lang

Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm các doanh nghiệp ngoài Nhà nước để vận dụng vào việc phát triển các trường đại học tư thục ở nước ta là một việc làm cần thiết. Trên cơ sở đó, có định hướng tốt vận dụng vào Đại học Văn Lang. | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC VĂN LANG Nguyễn Đắc Tâm VẬN DỤNG KINH NGHIỆM CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƢỚC VÀO CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TƢ THỤC Ở NƢỚC TA VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC VĂN LANG APPLICATION OF NON-STATE ENTERPRISES’ EXPERIENCES INTO PRIVATE UNIVERSITIES IN OUR COUNTRY AND DEVELOPMENT ORIENTATION OF VAN LANG UNIVERSITY NGUYỄN ĐẮC TÂM TÓM TẮT: Nghiên cứu kinh nghiệm các doanh nghiệp ngoài Nhà nước để vận dụng vào việc phát triển các trường đại học tư thục ở nước ta là một việc làm cần thiết. Trên cơ sở đó, có định hướng tốt vận dụng vào Đại học Văn Lang. Từ khóa: doanh nghiệp ngoài Nhà nước, đại học tư thục, Hội đồng quản trị. ABSTRACT: Studying experience from non-state enterprises to apply in the development of private universities in our country is necessary. Thence, we can establish proper orientation for Van Lang university. Key words: non-state enterprises, private universities, Management Board. với 39% của khu vực doanh nghiệp quốc doanh. 2. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN Việt Nam ký Nghị định thư gia nhập WTO vào ngày 07/11/2006, là thành viên thứ 150 của tổ chức này. Gia nhập WTO đồng nghĩa với việc Việt Nam cam kết thực hiện các nghĩa vụ thành viên của mình, không chỉ cam kết về thuế quan, các ràng buộc pháp lý về tự do thương mại và kinh doanh mà còn về những vấn đề mang tính thể chế để thực thi các nghĩa vụ thành viên của tổ chức. Các quy định của WTO sẽ giúp tạo thế cân bằng trong sân chơi cho các doanh nghiệp – Do đó, doanh nghiệp ngoài quốc doanh sẽ có nhiều cơ hội hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Và đại học ngoài công lập cũng được thừa hưởng các lợi thế đó như các doanh 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Đại học Văn Lang đã chính thức trở thành đại học tư thục kể từ ngày 14/10/2015 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký quyết định số 1755/QĐ/TTg. Là đại học tư thục trong hệ thống giáo dục quốc dân, nó không được phép hoạt động như một doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Tuy nhiên để tự thân phát triển bền vững trong tương lai, Hội đồng quản trị đã có chủ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN