TAILIEUCHUNG - Phương trình tính toán nhiệt trong bê tông nhựa mặt đường theo nhiệt độ bề mặt tại khu vực Nam Bộ

Bài viết trình bày thực nghiệm hiện trường đo đạc nhiệt độ không khí, nhiệt độ mặt đường, nhiệt độ trong bê tông nhựa ở độ sâu 2cm, 5cm, 7cm, các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ như độ ẩm và tốc độ gió của một số trạm đo khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Long An. Từ đó, tìm phương trình truyền nhiệt trong bê tông nhựa tại khu vực Nam Bộ | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC VĂN LANG Trần Văn Thiện PHƢƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN NHIỆT TRONG BÊ TÔNG NHỰA MẶT ĐƢỜNG THEO NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT TẠI KHU VỰC NAM BỘ HEAT CALCULATION EQUATION IN SURFACE CONCRETE IN ACCORDANCE WITH SURFACE TEMPERATURE IN SOUTHERN REGION TRẦN VĂN THIỆN TÓM TẮT: Bài viết trình bày thực nghiệm hiện trường đo đạc nhiệt độ không khí, nhiệt độ mặt đường, nhiệt độ trong bê tông nhựa ở độ sâu 2cm, 5cm, 7cm, các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ như độ ẩm và tốc độ gió của một số trạm đo khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Long An. Từ đó, tìm phương trình truyền nhiệt trong bê tông nhựa tại khu vực Nam Bộ. Từ khóa: Nam Bộ, thực nghiệm, nhiệt độ, bê tông nhựa, phương trình. ABSTRACT: The article presents field experiment of measuring air temperature, surface temperature of road surface, temperature in asphalt concrete at a depth of 2cm, 5cm, 7cm in asphalt concrete, factors affecting temperature as humidity and wind speed at some stations in Ho Chi Minh City, Binh Duong and Long An province. Based on them, we can find the equations for heat transfer in asphalt concrete in the South. Key words: Southern, experiment, temperature, asphalt, equation. khác nhau mà chỉ đưa ra một giá trị chung áp dụng trên toàn quốc. Như vậy, việc quy định trị số mô-đun đàn hồi E của bê tông nhựa nói riêng và đặc tính cơ học của bê tông nhựa dựa trên tiêu chuẩn thiết kế mặt đường bê tông nhựa thống nhất trên toàn quốc, không có sự khác biệt giữa các khu vực khí hậu khác nhau. Vì thế, điều này cần được nghiên cứu bổ sung cho phù hợp hơn. Công trình được nghiên cứu từ năm 2015 - 2016 (thực nghiệm trong năm 2015, xử lý số liệu và tìm phương trình hồi quy năm 2016). 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Ở nước ta, điều kiện tự nhiên và địa hình đa dạng, sự khác biệt về thời tiết và nhiệt độ trong ngày rất lớn như các vùng Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ, riêng trong từng vùng, miền sự khác biệt trên cũng rất lớn như giữa Đà Lạt với duyên hải miền Trung. Mô-đun đàn hồi bê tông nhựa là đặc trưng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN