TAILIEUCHUNG - Giáo trình Microsoft Access 2010: Phần 2

Giáo trình Microsoft Access 2010: Phần 2 nêu lên form biểu mẫu, report - báo cáo, macro – tập lệnh, module - kiểu dữ liệu, các hàm thông dụng, biến kiểu đối tượng, cấu trúc điều khiển, lệnh Function. | Giáo trình Access Chương 5 FORM-BIỂU MẪU . Giới thiệu Form là giao diện chính dùng ñể giao tiếp giữa người dùng và ứng dụng, form ñược sử dụng ñể nhập dữ liệu, xem thông tin, chỉnh sửa dữ liệu, hiển thị thông báo, ñiều khiển ứng dụng, ðể thiết kế form cần phải chọn dữ liệu nguồn cho form, dữ liệu nguồn của form có thể là table hoặc query. Nếu dữ liệu nguồn là các field trên một bảng thì lấy bảng ñó làm dữ liệu nguồn, nếu dữ liệu nguồn là các field trên nhiều bảng thì phải tạo query làm dữ liệu nguồn cho form. . Cách tạo form ðể tạo form, chọn tab Create trên thanh Ribbon, chọn cách tạo form bằng các nút lệnh trong nhóm lệnh Forms. − Form Design: Tạo ra một Form mới trống và hiển thị nó trong chế ñộ Design View. Nếu một Table hoặc Query ñược chọn trong khung Navigation thì khi click nút Form Design, form mới sẽ tự ñộng bị ràng buộc với nguồn dữ liệu là Table hoặc Query ñó. − Blank Form: Tạo ra một form trống, form mới không bị ràng buộc với một nguồn dữ liệu, và nó sẽ mở ra trong chế ñộ Layout View. Bạn phải chỉ ñịnh một nguồn dữ liệu (bảng hoặc truy vấn) và thiết kế form bằng cách thêm các ñiều khiển từ field list. − Form Wizard: Access hổ trợ các bước ñể thiết kế form ñơn giản. Wizard sẽ yêu cầu các nguồn dữ liệu, chọn các field hiển thị trên form, và cho phép bạn chọn layout cho form mới. − Navigation Form: là một form ñặc biệt hoàn toàn mới trong Access 2010, nhằm thiết kế form dạng Navigation user, cho phép người dùng dễ dàng di chuyển giữa các thành phần trong -74- Giáo trình Access form. -75- Giáo trình Access . Tạo một Single Form Access cung cấp một cách dễ dàng và thuận lợi ñể tạo một form dựa trên dữ liệu nguồn là Table/Query. Cách thực hiện: Tronng Navigation, chọn table hoặc query mà bạn muốn sử dụng làm dữ liệu nguồn cho from. Chọn tab trên thanh Ribbon Trong nhóm lệnh Form, click nút Form. Xuất hiện một Form mới ở dạng Layout view Single form hiển thị một record tại một thời ñiểm Mặc ñịnh mỗi field hiển thị trên một .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN