TAILIEUCHUNG - Luận án Tiến sĩ Luật học: Quyền của lao động nữ theo pháp luật Việt Nam

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quyền của lao động nữ, luận án nghiên cứu xác lập các tiêu chí đánh giá thực tiễn việc bảo đảm, bảo vệ và thúc đẩy quyền của lao động nữ ở Việt Nam, từ đó xác định các yêu cầu và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quyền của lao động nữ. Mời các bạn tham khảo. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẶNG THỊ THƠM QUYỀN CỦA LAO ĐỘNG NỮ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI-2016 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẶNG THỊ THƠM QUYỀN CỦA LAO ĐỘNG NỮ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM Chuyên ngành Mã số : Luật Kinh tế : LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học . Nguyễn Hữu Chí HÀ NỘI-2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu nêu trong luận án là trung thực. Những kết luận khoa học của luận án chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận án Đặng Thị Thơm DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT LHQ Liên hợp quốc CHR Ủy ban quyền con người Liên hợp quốc ECOSOC Hội đồng kinh tế- xã hội (Liên hợp quốc) HRC Hội đồng quyền con người Liên hợp quốc UDHR Tuyên ngôn thế giới về quyền con người ILO Tổ chức Lao động quốc tế CEDAW Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ ICCPR Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị ICERCR Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa BLLĐ Bộ luật Lao động LBHXH Luật Bảo hiểm xã hội MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài Error! Bookmark not defined. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4 4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu . 4 5. Điểm mới của luận án . 6 6. Ý nghĩa của luận án 7 7. Kết cấu luận án .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN