TAILIEUCHUNG - Quyết định số 06/2001/QĐ-BKHCNMT

Quyết định số 06/2001/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành Quy định tạm thời về việc xác định các đề tài khoa học và công nghệ của Nhà nước giai đoạn 2001-2005 do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành | BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Số 06 2001 QĐ-BKHCNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 11 tháng 4 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ trưởng số 06 200VQĐ-BKHCNMT ngày 11 THÁNG 4 NĂM 2001 BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001-2005 BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Nghị định 22 CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ qui định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường Căn cứ Điều 19 của Luật Khoa học và Công nghệ Căn cứ Quyết định 419 TTg ngày 21 tháng 7 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Xét đề nghị của các Ông Bà Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học và Công nghệ Công nghiệp Vụ Quản lý khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Vụ Quản lý Khoa học Xã hội và Tự nhiên và Vụ Kế hoạch QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành Quy định tạm thời về việc xác định các đề tài khoa học và công nghệ của Nhà nước giai đoạn 2001-2005 . Điều 2 Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3 Các Ông Bà Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Vụ Quản lý khoa học và Công nghệ Công nghiệp Vụ Quản lý khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Vụ Quản lý Khoa học Xã hội và Tự nhiên Vụ Quan hệ quốc tế Chánh Văn phòng Bộ Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Chu Tuấn Nhạ Đã ký QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 Kèm theo Quyết định số 06 2001 QĐ-BKHCNMT ngày 11 4 2001 của Bộ trưởng Bộ KHCNMT Thực hiện các quy định của Luật khoa học và công nghệ về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ KH CN Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường quy định các yêu cầu nguyên tắc quy trình và thủ tục xác định các nhiệm vụ KH CN dưới hình thức đề tài KH CN thuộc các chương trình KH CN của Nhà nước và đề tài độc lập của Nhà nước giai .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN