TAILIEUCHUNG - Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu tác động của FDI tới đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam

Trên cơ sở tìm ra mối quan hệ của FDI và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, luận án "Nghiên cứu tác động của FDI tới đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam" đề xuất các giải pháp tận dụng tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của FDI đến đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam. . | 01 34 56789 6 6 3 4 9 4 97 !"# $4 $ &'() *&+, 59 1 39-./74 04 14$0492 3 3 . &'() 3 .$ 34 4 789 5 4 :;&14?@ABC 23 56 789 8 8 5 6 6 9 !"# $6 $ &'() *&+, 7 3 5 -./96 06 16$06 2 5 5 3 -. 7 98. &'() 3 .$ 34 6 +6789::; ?@ABC?@D @EF?GHI> J :6M KL NO SD T VWXY =Z[\]^_[_ `ab&c&!) de 6 &;Ef>@Eg?GAh?i@BC@jk 5dm 8 5 , l dm (n&36o[^_Z 1 234678 9 7 ! $ (*+- *0123(56 74 * " %& ) ,. / 4 +5 58 . " *0**:0 5( 7@ACE GIJEJK C NO Q S 9 / ) ;- . 5= 9?0 B DFHE F1E L M P R CTJG1UEGBJWX G11 Q Z Q S ` N Qab[ cd e JE DJB JEV CBA Z [\R]Z _R a Z K J d Y ^ Y CUfd ZK C QIJEgAGhFGi e C Eh b ] HEV J ^Z b E L P b] B BHE J B j Fk a l BF E mn prs vx oq tu wy z{x 8wy}~

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
83    37    0    12-05-2021