TAILIEUCHUNG - Bài giảng Cơ sở dữ liệu giải thuật: Bài 13 - Đồ thị (Phần 1)

Bài giảng Cơ sở dữ liệu giải thuật: Bài 13 - Đồ thị (Phần 1) bao gồm những nội dung về đồ thị và các khái niệm liên quan, cài đặt đồ thị, một số bài toán tiêu biểu, đồ thị và C++. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. | Bài 13: th (P1) Gi ng viên: Hoàng Th i p Khoa Công ngh Thông tin – i h c Công Ngh M c tiêu bài h c 1. th và các khái ni m liên quan 2. Cài t th 3. M t s bài toán tiêu bi u – i qua/duy t th • BFS, DFS – S p x p topo trên th nh hư ng không có chu trình – Tìm ư ng i ng n nh t • T m t nh ngu n • Gi a m i c p nh – Tìm cây bao trùm ng n nh t • Prim • Kruskal 4. diepht@vnu th và C++ 2 1. diepht@vnu th và các khái ni m liên quan 3 nh nghĩa: • th là m t mô hình toán h c – • th ư c s d ng bi u di n m t t p nhau theo m t cách nào ó. i tư ng có quan h v i nh nghĩa hình th c – th G ư c xác nh b i m t c p (V, E), trong ó – V là t p nh – E là t p các c nh n i c p nh E ⊆ {(u,v)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN