TAILIEUCHUNG - Công văn số 1323/TCT-KK

Công văn số 1323/TCT-KK về việc hoàn thuế Giá trị gia tăng | BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1323/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2010 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bến Tre Trả lời công văn số 692/CT-KTr ngày 27/10/2009 của Cục thuế tỉnh Bến Tre về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Căn cứ hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu tại Điểm 4 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT và hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu tại Mục I Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về quản lý thuế thì Công ty CP thuỷ sản Bến Tre có số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng. Trường hợp Công ty có văn bản đề nghị hoàn trả số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu phát sinh từ tháng 6 đến tháng 7/2009 chưa được khấu trừ, nếu hồ sơ kèm theo có đủ căn cứ xác định số thuế GTGT được hoàn từng tháng thì cơ quan thuế xem xét xác định số thuế được hoàn theo chế độ quy định, không phải yêu cầu Công ty tách hồ sơ đề nghị hoàn thuế. 2. Căn cứ hướng dẫn tại Điểm () Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên (cũng như hướng dẫn tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT trước đây) thì cơ sở nuôi trồng chế biến hàng thuỷ sản được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của sản phẩm thuỷ sản bán ra thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của sản phẩm thuỷ sản bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Do vậy, trường hợp của Công ty cổ phần thuỷ sản Hải Hương nuôi trồng và chế biến thuỷ sản, Công ty có thu hoạch cá nhưng không trực tiếp chế biến mà thuê doanh nghiệp khác chế biến thì Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của sản phẩm thuỷ sản bán ra thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bến Tre biết và đề nghị Cục thuế tỉnh Bến Tre kiểm tra cụ thể tình hình thực tế để xác định số thuế GTGT được khấu trừ, hoàn thuế theo đúng chế độ quy định./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Phạm Duy Khương

TỪ KHÓA LIÊN QUAN