TAILIEUCHUNG - Quyết định số 47/2004/QĐ-UB

Quyết định số 47/2004/QĐ-UB về việc điều chỉnh kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 47 2004 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chí Minh ngày 27 tháng 02 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2003. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị quyết số 34 2003 NQ-HĐ ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về thu-chi ngân sách Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 0239 KHĐT-TH ngày 16 tháng 01 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2003 về kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học cho Sở Khoa học và Công nghệ ngàn đồng Viện Kinh tế ngàn đồng không thay đổi và các dự án Công nghệ thông tin chi từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học của thành phố là ngàn đồng theo biểu đính kèm . Điều 2. Nội dung của Quyết định này thay thế Quyết định số 40 2003 QĐ-UB ngày 24 tháng 03 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học cho Sở Khoa học và Công nghệ Viện Kinh tế và các dự án công nghệ thông tin chi từ ngân sách sự nghiệp khoa học của thành phố. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Giám đốc Sở Tài chính Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Viện trưởng Viện Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Giám đốc Kho bạc Nhà nước quận 3 và các sở-ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như điều 3 - TTUB CT PCT TT - VPHĐ-UB PVP KT TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KT. CHỦ TỊCH - Tổ TM CNN TH - Lưu CNN HH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC Nguyễn Thiện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN