TAILIEUCHUNG - Báo cáo: " Thị trường tiền gửi và cho vay trên địa bàn Tp.HCM"

Tại , trung tâm kinh tế, tài chính- tiền tệ lớn nhất và sôi động nhất cả nước, ước tính đến hết tháng 12/2007, tổng nguồn vốn huy động của các NHTM và tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt tỷ đồng, tăng 55% so với cuối năm 2006. Đây cũng là mức tăng lớn nhất từ trước tới nay. | Tuy đã cĩ bước phát triển tiến bộ về cơng nghệ ứng dụng, một số TCTD cĩ khả năng tài chính và sự lựa chọn đầu tư đúng hướng, nên đã cĩ những hệ cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng hoạt động rất hiệu quả, nhưng nhìn chung, vấn đề cơng nghệ vẫn cịn tồn tại những khĩ khăn, vướng mắc như: sự phát triển chưa đồng đều về cơng nghệ giữa các TCTD; tính đồng bộ của cơng nghệ cịn thấp; hiệu quả chương trình phần mềm chưa đáp ứng được các yêu cầu của hoạt động quản lý, hoạt động kinh doanh ngân hàng; một số TCTD vẫn sử dụng các phần mềm cũ, xử lý chậm và quản trị dữ liệu khơng cao, khơng phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay. Hạn chế rất nhiều đến sự phát triển các hoạt động dịch vụ ngân hàng, nhất là hoạt động dịch vụ thanh tốn. Từ đĩ tất yếu là hạn chế việc thu hút tiền gửi. Bên cạnh đĩ, sự phối hợp liên kết trong phát triển cơng nghệ cịn hạn chế, mang tính manh mún, mạnh ai nấy làm, thiếu tính đồng bộ, chính vì thế, hiệu quả mang lại nhìn từ gĩc độ vĩ mơ chưa cao, lãng phí tài nguyên, hạn chế hiệu quả vốn đầu tư, mà điển hình là hệ thống máy ATM, mỗi ngân hàng tự phát triển, sử dụng thẻ riêng, vừa tốn kém, vừa khơng mang lại tiện ích cao cho khách hàng sử dụng.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN