TAILIEUCHUNG - Thông tư 102/2000/TT-BTC

Thông tư 102/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, sử dụng lệ phí kiểm định kỹ thuật và lệ phí cấp giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn do Bộ tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 102 2000 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 19 tháng 10 năm 2000 THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH SỐ102 2000 TT BTC NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU SỬ DỤNG LỆ PHÍ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÁC MÁY MÓC THIẾT BỊ VẬT TƯ VÀ CÁC CHẤT CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN Căn cứ Nghị định số 87 CP ngày 19 12 1996 và Nghị định số 51 1998 NĐ-CP ngày 18 7 1998 của Chính phủ quy định chi tiết việc phân cấp quản lý lập chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước. Căn cứ Nghị định số 04 1999 NĐ-CP ngày 30 01 1999 của Chính phủ về phí lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước. Căn cứ Quyết định số 58 2000 QĐ-BTC ngày 21 4 2000 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu mức thu lệ phí kiểm định kỹ thuật và lệ phí cấp giấy phép sử dụng các máy móc thiết bị vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu sử dụng lệ phí kiểm định kỹ thuật sau đây gọi tắt là lệ phí kiểm định và lệ phí cấp giấy phép sử dụng các máy móc thiết bị vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn sau đây gọi tắt là lệ phí cấp giấy phép như sau 1 - Đối tượng nộp lệ phí kiểm định lệ phí cấp giấy phép Các tổ chức cá nhân kể cả tổ chức cá nhân nước ngoài các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang làm kinh tế khi được các Trung tâm kiểm định kỹ thuật của Nhà nước kiểm định kỹ thuật máy móc thiết bị vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn làm cơ sở cho Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động cấp giấy phép sử dụng theo quy định của pháp luật đều phải nộp lệ phí kiểm định lệ phí cấp giấy phép theo quy định tại Thông tư này. 2 - Mức thu lệ phí kiểm định lệ phí cấp giấy phép Thực hiện theo quy định tại phụ lục đính kèm Quyết định số 58 2000 QĐ -BTC ngày 21 4 2000 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu mức thu lệ phí kiểm định kỹ thuật và lệ phí cấp giấy phép sử dụng các máy móc thiết bị vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. 3 - Sử dụng tiền thu lệ phí kiểm định lệ phí cấp giấy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN