TAILIEUCHUNG - Thông tư 99/2000/TT-BTC

Thông tư 99/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn phân loại tập hợp các máy móc, thiết bị của các thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ theo Biểu thuế nhập khẩu do Bộ tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 99 2000 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 10 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 99 2000 TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI TẬP HỢP CÁC MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA THIẾT BỊ TOÀN BỘ THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ THEO BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37 1999 TT-BTC về việc hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu Biểu thuế thuế nhập khẩu. Theo quy định tại điểm 2 mục II Thông tư số 37 1999 TT-BTC thì việc tính thuế nhập khẩu hàng hoá là thiết bị toàn bộ thiết bị đồng bộ sẽ không theo nguyên tắc chung mà phân loại theo máy chính. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đã phát sinh một số vướng mắc. Để việc phân loại và tính thuế nhập khẩu hàng hoá là thiết bị toàn bộ thiết bị đồng bộ được thuận lợi phù hợp dần với thông lệ quốc tế Căn cứ Nghị định số 54 CP ngày 28 8 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu Nghị định số 94 1998 NĐ-CP ngày 17 11 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu số 04 1998 QH10 ngày 20 05 1998 của Quốc hội Sau khi tham khảo ý kiến tham gia của các Bộ Ngành có liên quan Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại tập hợp các máy móc thiết bị của thiết bị toàn bộ thiết bị đồng bộ gọi tắt là tập hợp các máy móc theo Biểu thuế nhập khẩu như sau 1 Khái niệm nguyên tắc phân loại và phạm vi áp dụng Hàng hóa nhập khẩu là một tập hợp các máy móc của thiết bị toàn bộ thiết bị đồng bộ thuộc các nhóm phân nhóm hàng của các Chương 84 85 86 88 89 90 của Biểu thuế nhập khẩu hiện hành được áp dụng nguyên tắc phân loại theo máy chính để tính thuế nhập khẩu. Trường hợp máy chính có mức thuế nhập khẩu cao hơn mức thuế nhập khẩu của các máy móc thiết bị khác trong tập hợp các máy móc nhập khẩu thì các doanh nghiệp được lựa chọn việc áp dụng cách phân loại theo máy chính hoặc phân loại theo từng máy. Trường hợp ngoài tập hợp các máy

TỪ KHÓA LIÊN QUAN