TAILIEUCHUNG - Quyết định số 31/2001/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định số 31/2001/QĐ-BNN-TCCB về việc bàn giao nguyên trạng các Bộ môn nghiên cứu chăn nuôi thuộc Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt nam sang cho Viện Chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ Phát triển nông THÔN Số 31 2001 QĐ-BNN-TCCB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 26 tháng 03 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH V V BÀN GIAO NGUYÊN TRẠNG CÁC BỘ MÔN NGHIÊN CỨU CHĂN NUÔI THUỘC VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM SANG CHO VIỆN CHĂN NUÔI BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÉN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định 73 CP ngày 01 11 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Chất lượng sản phẩm và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bàn giao nguyên trạng các Bộ môn nghiên cứu chăn nuôi thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam sang cho Viện Chăn nuôi. Điều 2. Giao cho Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam và Viện trưởng Viện Chăn nuôi chịu trách nhiệm bàn giao và tiếp nhận toàn bộ nhiệm vụ cơ sở vật chất hồ sơ tài liệu lực lượng lao động chỉ tiêu. có liên quan của các Bộ môn nghiên cứu chăn nuôi theo số liệu đến ngày 31 3 2001 hướng dẫn của các cơ quan chức năng và đúng chế độ hiện hành của Nhà nước Giao cho Viện trưởng Viện Chăn nuôi sắp xếp lại các Bộ môn nghiên cứu chăn nuôi của Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam sau khi tiếp nhận phù hợp với nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Viện Chăn nuôi. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ có liên quan Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam và Viện trưởng Viện Chăn nuôi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. . BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ TRƯỞNG Lê Huy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN