TAILIEUCHUNG - Công văn số 2011/LĐTBXH-LĐTL

Công văn số 2011/LĐTBXH-LĐTL về việc mua cổ phần ưu đãi giảm giá | BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2011/LĐTBXH-LĐTL V/v mua cổ phần ưu đãi giảm giá Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2010 Kính gửi: Tổng công ty Thép Việt Nam Trả lời công văn số 637/VNS-TCLĐ ngày 02/6/2010 của Tổng công ty Thép Việt Nam về việc xin ý kiến mua cổ phần theo giá ưu đãi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Theo quy định tại khoản 1 Điều 51 của Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thì người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa được mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực tế làm việc trong khu vực Nhà nước với giá ưu đãi. Tuy nhiên, người lao động do Tổng công ty Thép Việt Nam cử làm đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại các doanh nghiệp góp vốn không có tên trong danh sách thường xuyên tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp khi tiến hành cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty nên không được hưởng chính sách mua cổ phần với giá ưu đãi theo quy định; đồng thời những lao động này cũng chưa được mua cổ phần với giá ưu đãi khi cổ phần hóa các đơn vị thành viên của Tổng công ty Thép Việt Nam. Đến nay, Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam là đơn vị cuối cùng của Tổng công ty thép Việt Nam thực hiện cổ phần hóa. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động có cổ phần trong doanh nghiệp, đề nghị Tổng công ty Thép Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. Nơi nhận: - Như trên; - Bộ Tài chính; - Bộ Công thương; - Lưu: VT, Vụ LĐTL. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Minh Huân

TỪ KHÓA LIÊN QUAN