TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1761/2000/QĐ-BKHCNMT

Quyết định số 1761/2000/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành “Quy chế tạm thời về tuyển chọn và công nhận cơ quan chủ trì xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm” do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành | BỘ KHOA HỌC CÔNG nghệ VÀ MÔI TRƯỜNG Số 1761 2000 QĐ-BKHCNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 09 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ TUYỂN CHỌN VÀ CÔNG NHẬN CƠ QUAN CHỦ TRÌ XÂY DỰNG PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 22 CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường Căn cứ Quyết định số 850 QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm Xét đề nghị của các Ông Bà Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Vụ Quản lý KH CN Công nghiệp Vụ Quản lý KH CNNông nghiệp Vụ quản lý Khoa học Xã hội và Tự nhiên và Chánh Văn phòng Bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành Quy chế tạm thời về tuyển chọn và công nhận cơ quan chủ trì xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Các Ông Bà Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Vụ Quản lý KH CN Công nghiệp Vụ Quản lý KH CN Nông nghiệp Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên Chánh Văn phòng Bộ Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Thủ trưởng các cơ quan tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như điều 3 - Lưu VT Vụ KH. BỘ TRƯỞNG BỘ khoa học công NGHỆ VÀ môi trường Chu Tuấn Nhạ QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ TUYỂN CHỌN VÀ CÔNG NHẬN CƠ QUAN CHỦ TRÌ XÂY DỰNG PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM Ban hành kèm theo Quyết định số 1761 2000 QĐ-BKHCNMT ngày 29 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy chế tạm thời này quy định việc tuyển chọn và công nhận cơ quan chủ trì xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm sau đây viết tắt là PTNTĐ thuộc Danh mục các PTNTĐ quy định tại Quyết định số 850 QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ. 2. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN CƠ QUAN CHỦ TRÌ XÂY DỰnG PTNTĐ. - Các Viện nghiên cứu khoa học đầu ngành - Các Trường đại học trọng điểm. Sau đây gọi chung là

TỪ KHÓA LIÊN QUAN