TAILIEUCHUNG - Ebook Cẩm nang ngành Lâm nghiệp

Cẩm nang ngành lâm nghiệp: Chương lâm nghiệp cộng đồng trình bày các khái niệm, đặc trưng và các tiêu chí nhận biết lâm nghiệp cộng đồng, hiện trạng phát triển LNCĐ ở Việt Nam, các hình thức quản lý rừng cộng đồng, kinh nghiệm quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam, khuôn khổ pháp lý và chính sách hiện hành về LNCĐ, điều kiện và các yếu tố tác động đến LNCĐ, các tiêu chí và phương án đánh giá LNCĐ, xây dựng quy ước/hương ước bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng, phương pháp lồng ghép LNCĐ trong Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, phương pháp quản lý rừng dựa trên sự tham gia của cộng đồng, tiềm năng và thách thức phát triển LNCĐ, một số vấn đề cần giải quyết để phát triển LNCĐ. | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGÀNH LÂM NGHIỆP ĐỐI TÁC CẨM NANG NGÀNH LÂM NGHIỆP Chương LÂM NGHIỆP CỘNG ĐỒNG NĂM 2006 i Biên soạn Nguyễn Hồng Quân Phạm Xuân Phương Vũ Long Chỉnh lý Nguyễn Văn Tư Vũ Văn Mễ Nguyễn Hoàng Nghĩa Nguyễn Bá Ngãi Trần Văn Hùng Đỗ Quang Tùng Hỗ Trợ kỹ thuật và tài chính Dự án GTZ-REFAS ii Mục Lục 1. Khái niệm đặc trưng và các tiêu chí nhận biết lâm nghiệp cộng . Khái niệm về cộng . Khái niệm về cộng đồng tham gia quản lý . Đặc trưng và tiêu chí nhận biết . Đặc trưng chủ yếu của . Tiêu chí nhận biết 2. Hiện trạng phát triển LNCĐ ở Việt . Diện tích rừng cộng đồng và nguồn gốc hình . Rừng và đất rừng do cộng đồng tự công nhận và quản lý theo truyền thống từ nhiều đời . Rừng và đất sử dụng vào mục đích lâm nghiệp được chính quyền địa phương giao cho cộng đồng quản lý sử dụng ổn định lâu . Rừng và đất sử dụng vào mục đích lâm nghiệp do cộng đồng nhận khoán bảo vệ khoanh nuôi tái sinh và trồng mới rừng của các tổ chức Nhà . Về sự tác động của Nhà nước đối với quản lý rừng cộng . Nhận định khái quát về hiệu quả quản lý rừng cộng . Nhận định 3. Các hình thức quản lý rừng cộng . Hình thức tổ chức quản lý rừng theo dòng tộc dòng họ theo dân . Hình thức tổ chức quản lý rừng theo thôn làng buôn bản ấp gọi chung là thôn .11 . Hình thức quản lý rừng theo nhóm hộ nhóm sở 4. Kinh nghiệm quản lý rừng cộng đồng ở Việt . Tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quản lý rừng cộng . Bài học kinh nghiệm quản lý rừng cộng đồng của một số điạ 5. Khuôn khổ pháp lý và chính sách hiện hành về . Địa vị pháp lý của cộng đồng . Chính sách giao đất giao rừng cho cộng đồng dân cư . Về giao đất cho cộng . Về giao rừng cho cộng . Chính sách giao khoán rừng và đất . .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN