TAILIEUCHUNG - Thông tư 93/2000/TT-BTC

Thông tư 93/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí trong công tác chống hàng giả do Bộ tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 93 2000 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 15 tháng 9 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 93 2000 TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN KINH PHÍ TRONG CÔNG TÁC CHỐNG HÀNG GIẢ Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 31 1999 CT-TTg ngày 27 10 1999 về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc quản lý sử dụng các nguồn kinh phí trong công tác chống hàng giả như sau I QUY ĐỊNH CHUNG 1 Các nguồn kinh phí trong công tác chống hàng giả bao gồm Ngân sách Nhà nước cấp theo dự toán được duyệt hàng năm. Toàn bộ số tiền xử phạt vi phạm hành chính thu về và tiền bán hàng hoá tang vật phương tiện vi phạm bị tịch thu của các vụ việc xử lý về hàng giả được ngân sách Nhà nước để lại chi cho hoạt động chống hàng giả. Các khoản tài trợ đóng góp tự nguyện nếu có của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước phục vụ công tác chống hàng giả. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn thu chống buôn lậu trên địa bàn nếu có theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương dưới đây gọi chung là tỉnh . 2 Các nguồn kinh phí trong công tác chống hàng giả được tiếp nhận quản lý và sử dụng theo nguyên tắc sau đây Kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp theo dự toán được duyệt hàng năm nêu tại tiết điểm 1 phần I và Kinh phí hỗ trợ từ nguồn thu chống buôn lậu trên địa bàn theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh nêu tại tiết điểm 1 phần I được quản lý sử dụng theo các quy định quản lý tài chính hiện hành. Nguồn kinh phí do tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tài trợ đóng góp tự nguyện cho các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ chống hàng giả nêu tại tiết điểm 1 phần I được tiếp nhận quản lý theo các quy định quản lý tài chính hiện hành và sử dụng cho công tác chống hàng giả của đơn vị phù hợp với mục tiêu tài trợ đóng góp đặt ra. Nguồn kinh phí thu từ hoạt động chống hàng giả nêu tại tiết điểm 1 phần I là .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN