TAILIEUCHUNG - Quyết định số 53/2000/QĐ-BCN

Quyết định số 53/2000/QĐ-BCN về việc ban hành Quy chế lập bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1:50000 (1:)do Bộ công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 53 2000 QĐ-BCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 14 tháng 09 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN TỶ LỆ 1 50000 1 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Quyết định số 2149 QĐ-CNCL ngày 24 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê chuẩn báo cáo soạn thảo Quy chế lập bản đồ địa chất thuỷ văn và Quy chế lập bản đồ địa chất công trình tỷ lệ 1 50000 1 25000 Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại Công văn số 790 CV-ĐCKS-ĐTĐC ngày 08 9 2000 về việc đề nghị ban hành Quy chế lập bản đồ địa chất thuỷ văn và Quy chế lập bản đổ địa chất công trình tỷ lệ 1 1 25000 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng Sản phẩm QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế lập bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1 1 để áp dụng trong công tác điều tra địa chất. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ các Vụ trưởng các Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm Kế hoạch và Đầu tư Tài chính Kế toán Pháp chế Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị Địa chất thuộc Bộ Công nghiệp có trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hải Dũng BỘ CÔNG NGHIỆP QUY CHẾ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN Tỷ lệ 1 1 25 000 Ban hành kèm theo Quyết định số 53 2000 QĐ-BCN ngày 14 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp HÀ NỘI 2000 CHƯƠNG I CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG Điều 1 Công tác lập bản đồ địa chất thủy văn thuộc lĩnh vực điều tra cơ bản địa chất. Bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1 1 là một dạng bản đồ địa chất Quốc gia và thuộc cấp bản đồ địa chất thủy văn tỷ lớn gọi tắt là bản đồ địa chất thủy văn . Điều 2 Nhiệm vụ chủ yếu của công tác lập bản đồ địa chất thủy văn là thu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN