TAILIEUCHUNG - Quyết định 1649/2000/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 1649/2000/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành quy định xét duyệt, quyết định xuất cảnh, nhập cảnh đối với cán bộ, công chức, nhân viên của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành | BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1649 2000 QĐ-BKHCNMT Hà Nội ngày 12 tháng 9 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 1649 2000 QĐ-BKHCNMT NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÉT DUYỆT QUYẾT ĐỊNH XUẤT CẢNH NHẬP CẢNH ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC NHAN VIÊN CỦA BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Nghị định 22 CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường Căn cứ Nghị định số 05 2000 NĐ-CP ngày 03 03 2000 của Chính phủ về xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt nam Căn cứ Thông tư số 09 2000 TT-BCA A18 ngày 07 06 2000 của Bộ Công an về hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định số 05 2000 NĐ-CP Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức và Cán bộ khoa học QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định xét duyệt quyết định xuất cảnh nhập cảnh đối với cán bộ công chức nhân viên của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho những quy định về việc xuất cảnh nhập cảnh đối với cán bộ công chức nhân viên của Bộ tại văn bản số 1674 TCCBKH ngày 02 10 1995 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường. Điều 3. Các thành viên trong Ban Lãnh đạo Bộ Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ công chức nhân viên thuộc Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Chu Tuấn Nhạ Đã ký QUY ĐỊNH XÉT DUYỆT QUYẾT ĐỊNH XUẤT CẢNH NHẬP CẢNH ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC NHÂN VIÊN CỦA BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Ban hành kèm theo Quyết định 2000 QĐ-BKHCNMT ngày 12 tháng 9 năm 2000 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường I- ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC PHÂN CẤP QUẢN LÝ XUẤT CẢNH NHẬP CẢNH Đối tượng được Bộ trưởng xem xét uỷ quyền phân cấp xét duyệt quyết định xuất cảnh nhập cảnh 1- Là đơn vị hành chính sự nghiệp thường xuyên có .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN