TAILIEUCHUNG - Nghị định 48/2000/NĐ-CP

Nghị định 48/2000/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 48 2000 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 9 năm 2000 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 48 2000 NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2000 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT DẦU KHÍ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993 Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 09 tháng 6 năm 2000 Theo đề nghị của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX thông qua ngày 06 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dầu khí được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2000 sau đây gọi chung là Luật Dầu khí . Điều 2. Đối tượng áp dụng Nghị định này áp dụng đối với các hoạt động tìm kiếm thăm dò phát triển mỏ khai thác dầu khí kể cả xử lý thu gom tàng trữ vận chuyển dầu khí trong khu vực khai thác cho tới điểm giao nhận và các hoạt động dịch vụ dầu khí trong phạm vi đất liền hải đảo nội thuỷ lãnh hải vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như trên các công trình phương tiện thiết bị phục vụ hoạt động dầu khí theo quy định tại Điều 47 Luật Dầu khí. Điều 3. Đối tượng được tiến hành hoạt động dầu khí Các tổ chức cá nhân được tiến hành hoạt động dầu khí bao gồm 1. Tổng công ty Dầu khí Việt Nam 2. Doanh nghiệp Nhà nước khác được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước 3. Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp 4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 5. Tổ chức cá nhân nước ngoài đầu tư trực tiếp vào Việt Nam 6. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về Việt Nam. Tổ chức cá nhân quy định tại các khoản 2 3 4 5 và 6 Điều này được tiến hành hoạt động dầu khí trên cơ sở hợp đồng dầu khí ký kết với Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. Trong trường .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN