TAILIEUCHUNG - Thông tư số 38/TT-XB

Thông tư số 38/TT-XB về Luật xuất bản do Bộ Văn hoá,thông tin ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/CP ngày 6/11/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật xuất bản | BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 38 TT-XB Hà Nội ngày 07 tháng 5 năm 1994 THÔNG TƯ CỦA BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN SỐ 38 TT-XB NGÀY 7 THÁNG 5 NĂM 1994 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79 CP NGÀY 6 THÁNG 11 NĂM 1993 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT XUẤT BẢN Căn cứ Luật xuất bản ngày 7 tháng 7 năm 1993 Căn cứ Nghị định số 79 CP ngày 6 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật xuất bản Bộ Văn hoá Thông tin hướng dẫn thực hiện như sau 1. Về việc đăng ký lại các nhà xuất bản cơ sở in tổ chức phát hành. Căn cứ Điều 32 Nghị định số 79 CP ngày 6 11 1993 của Chính phủ Bộ Văn hoá Thông tin quy định về việc đăng ký lại các nhà xuất bản cơ sở in tổ chức phát hành như sau . Đối với nhà xuất bản. a Tất cả các nhà xuất bản đang hoạt động phải đăng ký lại theo nội dung quy định tại Điều 5 Nghị định số 79 CP. b Đối với các cơ sở nhà nước đang sản xuất băng âm thanh đĩa âm thanh băng hình đĩa hình thay sách hoặc kèm theo sách nhưng chưa làm thủ tục thành lập nhà xuất bản thì Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương phải làm quy hoạch sắp xếp lại hướng dẫn cho cơ quan chủ quản làm thủ tục xin thành lập nhà xuất bản gửi Bộ Văn hoá Thông tin theo quy định tại các Điều 9 12 Luật xuất bản và Điều 5 Nghị định số 79 CP. c Chỉ có các nhà xuất bản mới được phép sản xuất băng âm thanh đĩa âm thanh băng hình đĩa hình dưới hình thức xuất bản phẩm. . Đối với cơ sở in nhân bản a Các doanh nghiệp in nhân bản Nhà nước đang hoạt động phải đăng ký lại theo nội dung quy định tại Điều 16 Nghị định số 79 CP. b Các cơ sở in nhân bản của cơ quan nhà nước tổ chức kinh tế xã hội không phải là doanh nghiệp in nhà nước quy định tại Điều 17 Nghị định số 79 CP phải đăng ký tại Bộ Văn hoá Thông tin. Hồ sơ đăng ký gồm có - Đơn xin phép hoạt động in Mầu số 1 phụ lục . - Danh mục thống kê các thiết bị Mầu số 2 phụ lục - Danh sách cán bộ công nhân kỹ thuật Mầu số 3 phụ lục - Tài sản - vốn Mầu số 4 phụ lục . - Giấy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN