TAILIEUCHUNG - Quyết định số 06/2001/QĐ-BGDĐT

Quyết định số 06/2001/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ do Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 06 2001 QĐ-BGDĐT Hà Nội ngày 21 tháng 3 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 06 2001 QĐ-BGD ĐT NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 29 CP ngày 30 3 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo Căn cứ Nghị định số 43 2000 NĐ-CP ngày 30 8 2000 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Căn cứ Quyết định số 419 TTg ngày 21 7 1995 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 21 2000 QH10 ngày 9 6 2000 Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về tổ chức thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ . Điều 2 Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các Quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 3 Các Ông Bà Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Thủ trưởng các đơn vị hữu quan thuộc Bộ Giám đốc đại học Hiệu trưởng trường đại học cao đẳng Viện trưởng các viện nghiên cứu Giám đốc các trung tâm nghiên cứu khoa học và các tổ chức trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Tấn Phát Đã ký QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ Ban hành theo Quyết định số 06 2001 QĐ-BGD ĐT ngày 21 03 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo . Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Phạm vi điều chỉnh Văn bản này quy định về việc xây dựng tổ chức thực hiện và đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ ở các đại học các trường đại học các trường cao đẳng các viện các trung tâm nghiên cứu khoa học và các tổ chức trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo gọi chung là các cơ sở . Điều 2 Đề tài khoa học và công nghệ cấp