TAILIEUCHUNG - Nghị định số 43/2000/NĐ-CP

Nghị định số 43/2000/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 43 2000 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 8 năm 2000 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 43 2000 NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2000 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục về chương trình giáo dục sách giáo khoa và giáo trình thi và văn bằng về mạng lưới tổ chức hoạt động cơ sở vật chất của nhà trường và cơ sở giáo dục khác về tuyển dụng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm thỉnh giảng và khen thưởng đối với nhà giáo về chính sách đối với người học và về các điều kiện tài chính của hệ thống giáo dục quốc dân. 2. Nhà trường cơ sở giáo dục khác của cơ quan hành chính nhà nước của tổ chức chính trị tổ chức chính trị - xã hội của lực lượng vũ trang nhân dân có trách nhiệm tuân theo các quy định tương ứng của Nghị định này khi tiến hành đào tạo để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân. Điều 2. Phân luồng và liên thông trong giáo dục 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ ngành có liên quan xây dựng các quy định điều kiện nhằm bảo đảm sự phân luồng và liên thông giữa các bậc học cấp học trình độ đào tạo và phương thức giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương sau đây gọi là ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non giáo dục phổ thông giáo dục nghề nghiệp của địa phương thực hiện việc phân luồng sau mỗi bậc học cấp học trình độ đào tạo theo các quy định của Chính phủ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Điều 3. Ưu tiên bảo đảm phát triển .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN