TAILIEUCHUNG - Thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát

Doanh nghiệp được kinh doanh dịch vụ chuyển phát phải tiến hành thủ tuc thông báo hoạt động theo quy định sau đây: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát có trách nhiệm thông báo hoạt động kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan dưới đây: | Thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát Doanh nghiệp được kinh doanh dịch vụ chuyển phát phải tiến hành thủ tuc thông báo hoạt động theo quy định sau đây 1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát có trách nhiệm thông báo hoạt động kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan dưới đây a Sở Bưu chính Viễn thông đối với trường hợp kinh doanh dịch vụ chuyển phát chỉ trong phạm vi nội tỉnh b Bộ Bưu chính Viễn thông đối với các trường hợp khác . 2. Hồ sơ thông báo hoạt động kinh doanh gồm a Văn bản thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát b Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển phát hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ chuyển phát tại Việt Nam c Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ d Bảng giá cước chất lượng dịch vụ mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại. 3. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát thực hiện việc thông báo chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày đầu tiên cung ứng dịch vụ bằng việc gửi hồ sơ thông báo tới cơ quan có thẩm quyền liên quan quy định tại mục 1 nêu trên. 4. Việc thông báo hoạt động kinh doanh được thực hiện lần đầu khi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát bắt đầu cung ứng dịch vụ và việc thực hiện thông báo lại được thực hiện khi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát thay đổi những nội dung quy định tại điểm c d Mục 2 nêu trên. Hồ sơ và thủ tục thông báo lại giống như hồ sơ và thủ tục thông báo lần đầu.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN