TAILIEUCHUNG - Công văn số 1346/TCT-KK ngày 21/4/2010 của Tổng cục Thuế

Công văn số 1346/TCT-KK ngày 21/4/2010 của Tổng cục Thuế Về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT (2 tr.) | BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1346/TCT-KK V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2010 Kính gửi: Công ty TNHH XNK Nam Thái Sơn Phương Bắc Trả lời công văn số 102/CV ngày 12/01/2010 của Công ty TNHH XNK Nam Thái Sơn Phương Bắc (địa chỉ Km 34+600, Quốc lộ 5, Xã Hưng Thịnh, Huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) về việc khấu trừ thuế GTGT, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Theo quy định tại Khoản 2, khoản 3 Điều 116 Chương IV Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005: ". Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác; 3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây; a/ Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị."; Theo hướng dẫn tại Điểm Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào và thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT. Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp trong cùng một thời gian ông Trần Việt Anh vừa làm Giám đốc Công ty TNHH XNK Nam Thái Sơn Phương Bắc vừa làm Giám đốc Công ty Cổ phần TM Nam Thái Sơn, thì Công ty cổ phần TM Nam Thái Sơn do ông Trần Việt Anh làm Giám đốc vi phạm Luật Doanh nghiệp. Về hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH XNK Nam Thái Sơn Phương Bắc, nếu Công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế GTGT theo quy định tại Điểm Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên thì Công ty được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào. Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH XNK Nam Thái Sơn Phương Bắc biết và liên hệ với Cục thuế tỉnh Hải Dương để được giải quyết cụ thể theo quy định./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Phạm Duy Khương

TỪ KHÓA LIÊN QUAN