TAILIEUCHUNG - Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg

Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 104 2000 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 8 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 104 2000 QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ CẤP NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Xét đề nghị của Liên Bộ Xây dựng - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 34 TTr XD-NN PTNTngày 27 tháng 10 năm 1999 và công văn số 1253 XD-NN PTNT ngày 10 tháng 7 năm 2000 Xét ý kiến của các Bộ Y tế Khoa học Công nghệ và Môi trường Kế hoạch và Đầu tư Tài chính và của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Ban Chỉ đạo quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau đây 1. Mục tiêu a Mục tiêu đến năm 2020 tất cả dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia với số lượng ít nhất 60 lít người ngày sử dụng hố xí hợp vệ sinh và thực hiện tốt vệ sinh cá nhân giữ sạch vệ sinh môi trường làng xã. b Mục tiêu đến năm 2010 85 dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh số lượng 60 lít người ngày 70 gia đình và dân cư nông thôn sử dụng hố xí hợp vệ sinh và thực hiện tốt vệ sinh cá nhân. c Một số nội dung cần chú ý - Tập trung cố gắng để chậm nhất đến năm 2005 tất cả các nhà trẻ trường học và các cơ sở giáo dục khác các bệnh viện trạm xá công sở chợ ở nông thôn có đủ nước sạch và có đủ hố xí hợp vệ sinh. - Kiểm soát việc chăn nuôi tại gia đình chăn nuôi tập trung sản xuất của làng nghề để giữ sạch vệ sinh môi trường làng xã. - Chống cạn kiệt chống ô nhiễm bảo vệ chất lượng nguồn nước ngầm nước mặt tại các hồ ao sông suối. 2. Phương châm nguyên tắc và phạm vi thực hiện a Phương châm - Phát huy nội lực của dân cư nông thôn dựa vào nhu cầu trên cơ sở đẩy mạnh xã hội hoá trong đầu tư xây dựng và quản lý đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong các dịch .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN