TAILIEUCHUNG - Quyết định số 283/2000/QĐ-NHNN14

Quyết định số 283/2000/QĐ-NHNN14 về việc ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 283 2000 QĐ-NHNN14 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 8 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGẦN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 283 2000 QĐ-NHNN14 NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO LÃNH NGẦN HÀNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt nam số 01 1997 QH10 ngày 12 12 1997 và Luật các tổ chức tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 03 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 90 1998 NĐ-CP ngày 7 11 1998 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bảo lãnh ngân hàng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế các Quyết định số 23 QĐ-NH14 ngày 21 2 1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế bảo lãnh và tái bảo lãnh vay vốn nước ngoài Quyết định số 196 QĐ-NH14 ngày 16 9 1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế về nghiệp vụ bảo lãnh của các ngân hàng Quyết định số 262 QĐ-NH14 ngày 19 9 1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa một số điều của Quy chế về nghiệp vụ bảo lãnh của các ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 196 QĐ-NH14 ngày 16 9 1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quyết định số 263 QĐ-NH14 ngày 19 9 1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa một số điều của Quy chế bảo lãnh và tái bảo lãnh vay vốn nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 23 QĐ-NH14 ngày 21 2 1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Tín dụng thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Giám đốc các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Đức Thuý Đã ký QUY CHẾ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG Ban hành

TỪ KHÓA LIÊN QUAN