TAILIEUCHUNG - Quyết định số 06/2004/QĐ-UB

Quyết định số 06/2004/QĐ-UB về việc đổi tên và xác định lại chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao Công nghệ và Môi trường do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 06 2004 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 01 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN VÀ XÁC ĐỊNH LẠI CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Căn cứ Nghị định số 10 2002 CP ngày 16 01 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu Căn cứ Quyết định số 126 2003 QĐ-UB ngày 10 10 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc đổi tên và xác định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của hệ thống quản lý Nhà nước về Khoa học và Công nghệ trên địa bàn Thành phố Hà Nội Xét Công văn số 11 KHCN ngày 04 12 2003 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội về việc xin đổi tên và bổ sung chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Môi trường Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ QUYẾT ĐỊNH Điều 1 I- Đổi tên Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Môi trường thành Trung tâm Nghiên cứu - Chuyển giao công nghệ và Phân tích trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội. II- Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại Tòa nhà 7 tầng thuộc Thôn Hoàng xã Cổ Nhuế huyện Từ Liêm Thành phố Hà Nội. - Cơ sở sản xuất đặt tại Cầu Diễn - huyện Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại giao dịch Điều 2 Trung tâm Nghiên cứu - Chuyển giao công nghệ và Phân tích là đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên Có tư cách pháp nhân đầy đủ được sử dụng con dấu riêng mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định hiện hành. - Trung tâm họat động theo quy chế được UBND Thành phố phê duyệt. Điều 3 Trung tâm Nghiên cứu - Chuyển giao công nghệ và Phân tích có chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy được xác định như sau 1- Chức năng . Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học sản xuất thử nghiệm ứng dụng tiến bộ khoa học về công nghệ đánh giá giám sát công nghệ các hoạt động tiết kiệm năng lượng và hóa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN