TAILIEUCHUNG - Thông tư số 13/2001/TT-BTC

Thông tư số 13/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 13 2001 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 08 tháng 3 năm 2001 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 13 2001 TT-BTC NGÀY 8 THÁNG 3 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ THEO LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Căn cứ Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12 11 1996 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 9 6 2000 Căn cứ các Luật Pháp lệnh thuế hiện hành của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam căn cứ các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các Luật Pháp lệnh thuế Căn cứ Nghị định số 24 2000 NĐ - CP ngày 31 7 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam Căn cứ Nghị định số 36 CP ngày 24 4 1997 của Chính phủ về ban hành quy chế khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao Căn cứ Nghị định 62 CP ngày 15 8 1998 của Chính phủ ban hành Quy chế đầu tư theo Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao Hợp đồng xây dựng - chuyển giao- kinh doanh Hợp đồng xây dựng chuyển giao áp dụng cho đầu tư nước ngoài tại Việt nam Nghị định số 02 1999 NĐ-CP ngày 27 1 1999 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 62 CP Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như sau Phần thứ nhất NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Đối tượng áp dụng của Thông tư này - Các doanh nghiệp liên doanh doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài được thành lập theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam dưới đây gọi tắt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài . - Ngân hàng liên doanh giữa ngân hàng Việt Nam với ngân hàng nước ngoài được cơ quan Nhà nước quản lý đầu tư nước ngoài cấp giấy phép theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt nam. - Các doanh nghiệp bảo hiểm doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN