TAILIEUCHUNG - Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP

Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP về một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2004 do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 01 2004 NQ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 1 năm 2004 NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 01 2004 NQ-CP NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2004 VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẦN TẬPTRUNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2004 Năm 2004 là năm thứ 4 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX và Nghị quyết số 55 2001 QH10 của Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm. Để triển khai các Nghị quyết của Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ tư về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 cụ thể hoá các chủ trương chính sách đã đề ra Chính phủ xác định một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện trong năm 2004 như sau I. CẢI THIỆN MẠNH MẼ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH 1. Tiếp tục tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh tạo thêm những thuận lợi mới giúp các doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm. Điều chỉnh giá đất theo quy định của Luật Đất đai sửa đổi mở rộng việc đấu giá đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất đổi mới công tác đền bù giải phóng mặt bằng tạo điều kiện để mọi tổ chức và cá nhân thuộc các thành phần kinh tế có dự án đầu tư có được mặt bằng sản xuất theo đúng yêu cầu. 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Bộ cơ quan trung ương địa phương triển khai thi hành Luật Đất đai sửa đổi a Rà soát chấn chỉnh công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất nhất là sử dụng đất ven đô thị ven đường giao thông đất khu công nghiệp khắc phục tình trạng quy hoạch treo phối hợp với các Bộ cơ quan trung ương liên quan Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng thực hiện và đề xuất các cơ chế chính sách nhằm khai thác sử dụng nguồn vốn từ quỹ đất đai bất động sản vào phát triển kinh tế -xã hội. b Phối hợp với Thanh tra Nhà nước và các Bộ cơ quan trung ương địa phương tiếp tục tiến

TỪ KHÓA LIÊN QUAN