TAILIEUCHUNG - Quyết định số 01/2004/QĐ-UB

Quyết định số 01/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức Giám định tư pháp về xây dựng, trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ TP. HÒ CHÍ MINH Số 01 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chí Minh ngày 05 tháng 01 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP VỀ XÂY DỰNG TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Bộ Luật tố tụng hình sự ngày 09 tháng 7 năm 1998 và Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự ngày 01 tháng 01 năm 1990 Căn cứ Nghị định số 117 HĐBT ngày 21 tháng 7 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ về giám định tư pháp và Thông tư hướng dẫn số 78 TT-GĐ ngày 26 tháng 01 năm 1989 của Bộ Tư pháp Căn cứ Nghị định số 67 1999 NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại tố cáo Nghị định số 62 2002 NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67 1999 NĐ-CP Căn cứ Nghị định số 52 NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 1999 Nghị định số 12 2000 NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Nghị định số 07 2003 NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng Căn cứ Quyết định số 2451 QĐ-UB ngày 06 tháng 6 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập tổ chức Giám định tư pháp về xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Xét đề nghị của Giám định viên trưởng tổ chức Giám định tư pháp xây dựng tại Tờ trình số 24 GĐTPXD ngày 11 tháng 11 năm 2003 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố nay là Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 145 TCCQ ngày 24 tháng 11 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH Điều Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức Giám định tư pháp về xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Điều Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày từ ngày ký bãi bỏ các quy định có liên quan giám định tư pháp về xây dựng trước đây trái với Quy chế

TỪ KHÓA LIÊN QUAN