TAILIEUCHUNG - Quyết định số 11/2001/QĐ-BCN

Quyết định số 11/2001/QĐ-BCN về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tình hình sản xuất lắp ráp xe gắn máy hai bánh tại các doanh nghiệp trong nước do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 11 2001 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 03 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LẮP RÁP XE GẮN MÁY HAI BÁNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ ý kiến chỉ thị của Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm tại công văn số 576 VPCP-KTTH ngày 15 tháng 02 năm 2001 số 710 VPCP-KTTH ngày 23 tháng 02 năm 2001 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và các tổ công tác về tình hình sản xuất lắp ráp xe gắn máy hai bánh tại các doanh nghiệp trong nước thành phần đoàn kiểm tra và các tổ công tác như danh sách kèm theo. Điều 2. Nội dung kiểm tra bao gồm Năng lực sản xuất lắp ráp khả năng đầu tư sản xuất sản lượng chất lượng sản phẩm bảo hộ pháp lý sở hữu công nghiệp tỷ lệ nội địa hoá và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thời hạn kiểm tra Từ 01-10 03 2001. Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Chánh Thanh tra Bộ các Vụ trưởng Cục trưởng thuộc Bộ và các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp xe gắn máy hai bánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG THỨ trưởng Nguyễn Xuân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN