TAILIEUCHUNG - Quyết định 41/2003/QĐ-BKHCN

Quyết định 41/2003/QĐ-BKHCN về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số 41 2003 QĐ-BKHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 12 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 41 2003 QĐ-BKHCN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54 2003 NĐ-CP ngày 19 5 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999 Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành 31 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây 1. TCVN 6259-1A 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 1A Quy định chung về hoạt động giám sát 2. TCVN 6259-1B 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 1B Quy định chung về phân cấp tầu 3. TCVN 6259-2A 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 2A Kết cấu thân tầu và trang thiết bị tầu dài từ 90 mét trở lên 4. TCVN 6259-2B 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 2B Kết cấu thân tầu và trang thiết bị tầu dài từ 20 mét đến dưới 90 mét 5. TCVN 6259-3 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 3 Hệ thống máy tầu 6. TCVN 6259-4 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 4 Trang bị điện 7. TCVN 6259-5 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 5 Phòng phát hiện và chữa cháy 8. TCVN 6259-6 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 6 Hàn 9. TCVN 6259-7A 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 7A Vật liệu 10. TCVN 6259-7B 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 7B Trang thiết bị 11. TCVN 6259-8A 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 8A là Sà lan thép 12. TCVN 6259-8B 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 8B Tầu công trình và Sà lan chuyên dùng 13. TCVN 6259-8C 2008 Quy phạm phân cấp và đóng tầu biển vỏ thép - Phần 8C Tầu lặn 14. TCVN 6259-8D 2003 Quy phạm phân cấp và

TỪ KHÓA LIÊN QUAN