TAILIEUCHUNG - User Defined Functions

Hàm do người dùng định nghĩa là gì? Hàm do người dùng định nghĩa (user defined functions - UDFs) là một đối tượng mới được bổ sung của phiên bản SQL Server 2000. Trước hết, bạn cần biết rằng UDFs mang đầy đủ các ý nghĩa và tính chất của một hàm như đa số các ngôn ngữ lập trình khác, có nghĩa là một UDFs là một chương trình con đảm trách một xử lý nào đó với đặc tính là sẽ nhận các tham số đầu vào và trả về một giá trị kết quả xử lý tính. | User Defined Functions - UDFs Nguồn I Khái quát về hàm do người dùng định nghĩa Hàm do người dùng định nghĩa là gì Hàm do người dùng định nghĩa user defined functions - UDFs là một đối tượng mới được bổ sung của phiên bản SQL Server 2000. Trước hết bạn cần biết rằng UDFs mang đầy đủ các ý nghĩa và tính chất của một hàm như đa số các ngôn ngữ lập trình khác có nghĩa là một UDFs là một chương trình con đảm trách một xử lý nào đó với đặc tính là sẽ nhận các tham số đầu vào và trả về một giá trị kết quả xử lý tính toán được dựa trên các tham số đầu vào đã nhận. Không chỉ UDFs mà tất cả các hàm nói chung Các phiên bản SQL Server trước đây cung cấp các hàm được cài đặt sẵn như getdate object_name . có thể phân ra thành hai nhóm hàm xác định deterministic và hàm không xác định non-deterministic . Các hàm xác định sẽ luôn luôn trả về cùng giá trị nếu giá trị các tham số được cung cấp truyền vào là như nhau. Các hàm không xác định có thể tạo ra các kết quả khác biệt tại mỗi thời điểm chúng được gọi thực hiện ngay cả khi giá trị các tham số được cung cấp vẫn không thay đổi. Trong một số tài liệu bạn thấy có xuất hiện thuật ngữ scalar functions -các hàm vô hướng dùng để chỉ các hàm trả về một giá trị tương phản với nó là các hàm trả về một table. Hàm getdate là một ví dụ điển hình cho cả hai hàm vô hướng scalar và hàm không xác định non-deterministic . Nếu bạn gọi thực hiện nó hai lần với cùng một dòng lệnh gọi bạn sẽ nhận được hai kết quả khác nhau và chỉ có duy nhất một giá trị cho mỗi lần gọi. Như chúng tôi đã trình bày UDFs mang đầy đủ các tính chất của một hàm ngoài ra bạn cũng có thể hình dung UDFs là sự kết hợp của hai đối tượng View và Stored Procedure. Hơn thế nữa nó còn có những tính năng sử dụng mà View và Stored Procedure không có được hay nói cách khác nó khắc phục một số các hạn chế của View và Stored Procedure. Ví dụ Stored Procedure không thể là một phần của câu lệnh SELECT nhưng UDFs View không hỗ trợ sự đệ quy trong khi với UDFs thì bạn có .