TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kiểm nghiệm thú sản (Veterinary Inspection): Chương 6 - Dương Văn Nhiệm

Chương 6 - Kiểm tra và xử lý thân thịt phủ tạng động vật không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Một số khái niệm, kiểm tra và xử lý thân thịt phủ tạng động vật mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh ký sinh trùng. . | Chương 6 Ki m tra và x lý thân th t ph t ng ng v t không m b o tiêu chu n VSTY Lưu ý: 1. Vi c ki m tra: k t h p “thông tin v con v t trong quá trình chăn nuôi (n u có)” + “k t qu ki m tra trư c GM” + “k t qu ktra sau GM”. 2. Vi c x lý: Tùy i u ki n c th (kinh t , d ch b nh ) c a m i qu c gia mà áp d ng m c x lý thích h p nh m m b o an toàn cho ngư i tiêu dùng, an toàn d ch b nh cho gia súc gia c m và hi u qu kinh t . 2 M t s khái ni m (1) • Lo i b : s n ph m hoàn toàn không thích h p làm th c ph m mà ph i x lý (tiêu h y, tái ch ) tùy trư ng h p c th nh m m b o an toàn cho ngư i, ng v t và môi trư ng sinh thái. • Tiêu h y: chôn ho c c a cơ quan thú y. t theo quy nh 3 HNNHN/Thú Y/KNTS/Chương 6 1 M t s khái ni m (2) • Tái ch : x lý trong công nghi p (trong các nhà máy tái ch ) nhi t cao ch bi n các d ng SP không dùng làm th c ph m cho ngư i, thí d các d ng nguyên li u làm th c ăn chăn nuôi, m dùng trong công nghi p, phân bón, N u không có i u ki n tái ch thì ph i x lý m c cao hơn (tiêu h y). 4 M t s khái ni m (3) • X lý nhi t: Dùng nhi t cao x lý SP (lu c ). Tùy trư ng h p c th và l n mi ng th t mà áp d ng ch x lý (n và tgian) khác nhau. Ho c, m t s nư c quy nh lu c n khi n tâm s n ph m t n m t m c nh t nh. 5 M t s khái ni m (4) • X lý ông l nh: Dùng phương pháp ông l nh (thí d nhi t -18 n -22 oC) x lý SP trong m t th i gian nh t nh ho c n khi n tâm SP t n m t m c nh t nh. 6 HNNHN/Thú Y/KNTS/Chương 6 2 M t s khái ni m (5) • S d ng gi i h n: S n ph m ch ư c phân ph i, s d ng trong ph m vi h p, xu t kh u hay phân ph i không dùng trên di n r ng. 7 Ph n A Ki m tra và x lý thân th t ph t ng ng v t m c b nh truy n nhi m 8 I. B nh truy n nhi m truy n lây gi a ngư i và ng v t (Microbial zoonotic diseases) 9 HNNHN/Thú Y/KNTS/Chương 6 3 1- B nh NHI T THÁN (Anthrax) • B nh TN c p tính, r t nguy hi m, chung cho nhi u lo i gsúc và con ngư i. 10 NHI T THÁN: khái quát (2) • B nh b ng B c a t ch c Thú Y Th gi i (OIE) • Danh m c b nh nguy hi m c a ng v

TỪ KHÓA LIÊN QUAN