TAILIEUCHUNG - Thông tư 04/2001/TT-BTM

Thông tư 04/2001/TT-BTM về việc thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hoá ban hành do Bộ Thương mại ban hành, để hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 28 ngày 27/12/2000 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hoá ban hành kèm theo Quyết định 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 | BỘ THƯƠNG MẠI Số 04 2001 TT-BTM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 2 năm 2001 THÔNG TƯ CỦA BỘ thương mại số 04 2001 TT-BTM ngày 22 THÁNG 02 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 28 2000 CT-TTG NGÀY 27 12 2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC hiện quy chế ghi nhãn hàng HOÁ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 178 1999 QĐ-TTG NGÀY 30 8 1999 Để việc thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hoá ban hành kèm theo Quyết định số 178 1999 QĐ-TTg ngày 30 8 1999 của Thủ tướng Chính phủ dưới đây gọi là Quy chế ghi nhãn hàng hoá nghiêm túc và có hiệu quả kịp thời khắc phục những tồn tại khó khăn vướng mắc ngày 27 12 2000 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 28 2000 CT-TTg về việc thực hiện ghi nhãn hàng hoá dưới đây gọi là Chỉ thị 28 Bộ Thương mại hướng dẫn như sau 1. Các cơ quan Quản lý Nhà nước tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát việc thực hiện Quy chế ghi hóa lưu thông trên thị trường và xử lý các trường hợp vi pham theo hướng dẫn sau đây a- Công tác kiểm tra kiểm soát việc ghi nhãn hàng hoá Nội dung kiểm tra thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hoá phải bao gồm các qui định về hình thức ghi nhãn như cách ghi nội dung trên hàng hoá bao bì thương phẩm nhãn phụ tài liệu thuyết minh kèm theo ngôn ngữ được sử dụng. cả về nội dung ghi nhãn các nội dung bắt buộc và các nội dung không bắt buộc . Công tác kiểm tra hình thức và nội dung ghi nhãn hàng hoá phải căn cứ vào Quy chế ghi nhãn hàng hoá ban hành kèm theo các Quyết định của Thủ tướng Chỉnh phủ các Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hoá của các Bộ ngành liên quan. Công tác kiểm tra việc thực hiện ghi nhãn hàng hoá cần làm từng bước không tràn lan có trọng tâm trọng điểm xác định rõ đối tượng địa bàn mặt hàng cần kiểm tra. Cần tập trung kiểm tra ở các đầu mối phát luồng hàng như các chợ bán buôn siêu thị trung tâm thương mại . Đối tượng kiểm tra là hàng hoá đang lưu thông trên thị trường của cá nhân tổ chức doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Chú ý kiểm tra .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
302    56    0    04-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.