TAILIEUCHUNG - Quyết định số 91/2000/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định số 91/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu Rau quả do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ Phát triển nông THÔN Số 91 2000 QĐ-BNN-TCCB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 21 tháng 08 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH V V QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU RAU QUẢ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ nội dung Văn bản số 607 CP-NN ngày 26 tháng 6 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 71 2000 QĐ BNN-TCCB ngày 4 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V v chuyển Viện nghiên cứu Rau quả về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xét đề nghị của Viện trưởng Viện nghiên cứu Rau quả Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Chất lượng sản phẩm và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1- Viện nghiên cứu Rau quả là đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về giống kỹ thuật trồng trọt bảo quản chế biến kinh tế và thị trường về rau quả hoa và cây cảnh trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tên giao dịch quốc tế Research Institute of Fruits and Vegetables Viết tắt RIFAV. Trụ sở chính đặt tại xã Trâu Quỳ huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội. Viện được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động và được hoạt động có thu từ các chuyển giao công nghệ của Viện. Viện có con dấu riêng được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng theo quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 2- Nhiệm vụ của Viện nghiên cứu Rau quả dựng kế hoạch về nghiên cứu khoa học chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và đào tạo kể cả hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực được giao trình Bộ xét duyệt. 2. Nghiên cứu về rau trên phạm vi cả nước nghiên cứu về cây ăn quả hoa và cây cảnh chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc bao gồm giống kỹ thuật trồng trọt công nghệ bảo quản chế biến bao bì phục vụ phát triển sản xuất rau quả hoa và cây cảnh. 3. Nghiên cứu phát triển vùng nguyên liệu rau-quả vùng hoa và cây cảnh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN