TAILIEUCHUNG - Tạo trang web đơn trong joomla

1. Tạo nội dung cho trang web • Bước 1: Trong phần quản trị, vào menu Content \ Article Manager • Bước 2: Trong màn hình Article Manager, click New để tạo mới 1 trang web • Bước 3: Trong Article [New]: lần lượt điền đầy đủ các thông tin : + Tilte: tiêu đề của trang web + Nhập nội dung trang web vào khung soạn thảo + Lưu ý: nhớ chọn Section là Uncategoried vì ta đang tạo trang web đơn. Trong Joomla còn cho phép tạo các trang web có tổ chức theo cấu trúc Section – Category - Article . | Tạo trang web đơn trong Joomla Nguồn Tạo trang web đơn trong Joomla Ví dụ Tạo trang web Giới thiệu môn học Joomla Các bước thực hiện - Bước 1 Tạo nội dung cho trang web - Bước 2 Tạo menu item để link tới trang web 1. Tạo nội dung cho trang web Bước 1 Trong phần quản trị vào menu Content Article Manager Bước 2 Trong màn hình Article Manager click New để tạo mới 1 trang web Bước 3 Trong Article New lần lượt điền đầy đủ các thông tin Tilte tiêu đề của trang web Nhập nội dung trang web vào khung soạn thảo Lưu ý nhớ chọn Section là Uncategoried vì ta đang tạo trang web đơn. Trong Joomla còn cho phép tạo các trang web có tổ chức theo cấu trúc Section -Category - Article This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 930x536. Title ỊGidithiệumãnhọcUoomla I Published 2 No o Yes Alias Frontpage No o Yes section Uncategorised V I Category Uncategorised V I B I I u AB Styles Paragraph 1 H ÎF I ị 1 2 01X. X- in 1. Giãi thiệu Joomla là hệ thõng quàn trị nội dung mã nguồn mở hàng đầu thế giới hiện nay Sử dụng Joornla ta có thể xây dựng được hầu hết các website từ đơn giàn đến phức tạp Việc cài đặt và sử dụng Joomla khá dễ dàng. Ngoài những chức năng có sằn Joomla cho phép ta cài thêm các thành phần mở rộng để bô sung thêm chức năng cho website. Các thành phân mờ rộng này có rât nhiều hàng ngàn cái và hoàn toàn miễn phí. Một sô website được xây dựng bắng Joomla http joomlaviet. org http http www. lamchame. com home http http . com State Published Hits Revised 0 Times Created Thursday. 24 September 2009 02 30 Modified Not Modified - Parameters Article Author Administrator v Author Alias Access Level Public v Created Date 2009-09-2402 30 04 Start Publishing 2009-09-2402 30 04 Finish Publishing Never Parameters Advanced o Met adata Inf or mat ion Bước 4 click Save để hoàn thành việc tạo trang web. 2. Tạo menu item để link tới trang web đơn Ví dụ Tạo menu item Giới thiệu môn học Joomla nằm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN