TAILIEUCHUNG - Thông báo số 12/2001/TB-VPCP

Thông báo số 12/2001/TB-VPCP về kết quả hội nghị bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2001 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải tại hội nghị do Chính phủ ban hành | VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ Số 12 2001 TB-VPCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 21 tháng 2 năm 2001 THÔNG BÁO CỦA VĂNPHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 12 2001 TB -VPCP NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2001 KẾT QUẢ HỘI nghị của chính phủ bàn biện pháp thực hiện NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2001 VÀ Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI TẠI HỘI NGHỊ Từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 02 năm 2001 tại thành phố Hồ Chí Minh Thủ tướng Phan Văn Khải đã chủ trì Hội nghị bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2001. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Mỹ Hoa Phó Chủ tịch Quốc hội các Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Nguyễn Công Tạn Nguyễn Mạnh Cầm lãnh đạo các Bộ các cơ quan trực thuộc Chính phủ Chủ tịch Hội đồng nhân dân Chủ tịch ủy ban nhân dân và Chánh Văn phòng của 61 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đại diện Văn phòng TW Văn phòng Chủ tịch nước Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hội Nông dân Việt Nam và một số cơ quan khác. 1- Hội nghị đã nghe 3 báo cáo Đổi mới công tác điều hành nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2001 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá trình bày Chương trình cải cách hành chính năm 2001 do Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày và báo cáo kết quả hoạt động của 6 Đoàn công tác liên ngành Trung ương về giải quyết khiếu tố do Tổng Thanh tra Nhà nước Tạ Hữu Thanh trình bày . Hội nghị đã chia thành 4 tổ Tổ vùng miền Núi phía Bắc gồm 13 tỉnh thành phố Tổ vùng đồng bằng Trung du Bắc bộ gồm 15 tỉnh thành phố Tổ vùng miền Trung và Tây Nguyên gồm 13 tỉnh thành phố và Tổ vùng Nam Bộ gồm 20 tỉnh thành phố để thảo luận. Thủ tướng và các Phó Thủ tướng được phân công trực tiếp làm Tổ trưởng các tổ thảo luận lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương cùng tham gia. Đã có 48 đại biểu của 46 61 tỉnh thành phố phát biểu ý kiến về những khó khăn thời cơ và thách thức trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển của từng địa phương từng vùng trong các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN