TAILIEUCHUNG - Quyết định 97/2000/QĐ-TTg

Quyết định 97/2000/QĐ-TTg về việc áp dụng một số cơ chế chính sách tại khu vực thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 97 2000 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 16 tháng 8 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 97 2000 QĐ-TTG NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ VIỆC ÁP DỤNG MỘT SỐ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH TẠI KHU VỰC THỊ TRẤN DƯƠNG ĐÔNG HUYỆN PHÚ QUỐC TỈNH KIÊN GIANG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại Tờ trình số 09 TT-UB ngày 03 tháng 4 năm 2000 đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1005 BKH-QLKT ngày 23 tháng 02 năm 2000 và ý kiến các Bộ ngành có liên quan QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Cho phép áp dụng một số quy chế kinh tế - hành chính cửa khẩu và chính sách khuyến khích đầu tư phát triển theo các quy định dưới đây tại khu vực thị trấn Dương Đông huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang nhằm phát huy lợi thế và điều kiện đặc thù của địa bàn này để phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an toàn lãnh thổ an ninh quốc gia. Điều 2. Các quy chế kinh tế - hành chính cửa khẩu được áp dụng tại khu vực thị trấn Dương Đông không bao gồm sân bay Phú Quốc theo các quy định pháp luật hiện hành đối với các hoạt động như xuất khẩu nhập khẩu tạm nhập tái xuất nhập cảnh xuất cảnh dịch vụ quá cảnh hàng hoá kho ngoại quan cửa hàng miễn thuế hội chợ triển lãm cửa hàng giới thiệu sản phẩm các cơ sở sản xuất gia công hàng xuất khẩu các chi nhánh văn phòng đại diện các công ty trong nước và nước ngoài du lịch và các dịch vụ khác. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cấp phép lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài và tổ chức hội chợ triển lãm hàng hoá quốc tế hàng hoá trong nước tại khu vực thị trấn Dương Đông. Cơ sở vật chất - kỹ thuật và dịch vụ y tế giáo dục ở khu vực thị trấn Dương Đông được nâng cấp đáp ứng yêu cầu của huyện đảo cơ sở đào tạo được mở tới cấp cao đẳng. Điều 3. Các nhà đầu tư Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực thị trấn Dương .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN