TAILIEUCHUNG - Thỏa thuận về xúc tiến và bảo hộ đầu tư

Thỏa thuận về xúc tiến và bảo hộ đầu tư giữa Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc và Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Đài Bắc tại Hà Nội (1993) | BẢN THOẢ THUẬN VỀ XÚC TIẾN VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ GIỮA VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ VIỆT NAM TẠI ĐÀI BẮC VÀ VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ ĐÀI BẮC TẠI HÀ NỘI 1993 . 1. Văn phòng kinh tế và văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc và văn phòng kinh tế và văn hoá Đài Bắc tại Hà Nội sau đây mỗi bên gọi là Bên ký kết . 2. Mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác kinh tế và đầu tư trên cơ sở những nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi 3. Nhận thấy sự khuyến khích và đầu tư lẫn nhau sẽ khuyến khích các sáng kiến kinh doanh và gia tăng sự phồn vinh Với đầy đủ thẩm quyền Thoả thuận ký các điều khoản sau Điều 1 Trong thoả thuận này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Nơi thích hợp là nơi tiến hành các hoạt động đầu tư theo sự chỉ định của văn phòng kinh tế và văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc và văn phòng kinh tế Đài Bắc tại Hà Nội 2. Nhà đầu tư là a Cư dân bất kỳ thể nhân nào thường trú tại nơi thích hợp phù hợp với pháp luật tại nơi thích hợp đó hoặc b Công ty là công ty hoặc pháp nhân được hợp thành lập tại nơi thích hợp đó 3. Đầu tư là mọi tài sản được phép đầu tư tại nơi thích hợp bao gồm nhưng không giới hạn a Động sản bất động sản b Chứng khoán có giá trị tiền tệ hoặc hợp đồng có giá trị kinh tế và c Quyền sở hữu trí tuệ 4. Thu nhập là những nguồn thu từ vốn thu nhập lãi tín dụng lãi cổ phần tiền bản quyền hoặc bất kỳ khoản tiền nào khác thu được từ sự đầu tư 5. Tước đoạt quyền sở hữu có nghĩa là cơ quan cơ thẩm quyền tại nơi thích hợp buộc phải chiếm dụng hoặc tịch thu những đầu tư của nhà đầu tư hoặc chiếm quyền sở hữu những đầu tư đó mà không có đền bù thích đáng gây ra những thiệt hại cho nhà đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền tại nơi thích hợp hay cơ quan được uỷ quyền hay cơ quan hành pháp thực hiện việc bắt giữ một tài sản nào đó một cách tuỳ tiện dẫn đến tước đoạt của nhà đầu tư bất kỳ quyền lợi nào hoặc những gì liên quan đến đầu tư của họ. Điều 2 1. Thoả thuận này chỉ áp dụng cho những đầu tư tại nơi thích hợp do nhà đầu tư của nơi thích hợp kia thực hiện mà

TỪ KHÓA LIÊN QUAN