TAILIEUCHUNG - Quyết định số 95/2000/QĐ-TTg

Quyết định số 95/2000/QĐ-TTg về việc điền chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 308/1999 của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 95 2000 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 15 tháng 8 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA thủ Tướng chính phủ số 95 2000QĐ TTG NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ GHI NHÃN HÀNG HOÁ LƯU THÔNG TRONG NƯỚC VÀ HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 178 1999 QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Xét đề nghị của Bộ Thương mại QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 178 1999 QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ như sau 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 như sau Tên hàng hoá là tên gọi cụ thể của hàng hoá là tên đã được sử dụng trong tiêu chuẩn Việt Nam của hàng hoá đó. Chữ viết tên hàng hoá có chiều cao không nhỏ hơn 2 mm hai mi li mét . 2. Sửa đổi khoản 4 Điều 8 như sau Vị trí ghi định lượng nằm ở phần chính của nhãn PDP . 3. Sửa đổi khoản 1 Điều 9 như sau Hàng hoá là thực phẩm đóng gói sẵn mỹ phẩm dược phẩm có cấu tạo từ 2 thành phần trở lên thì phải ghi thành phần cấu tạo lên nhãn hàng hoá 4. Sửa đổi khoản 8 Điều 17 như sau Sử dụng nhãn hiệu hàng hoá đã được pháp luật bảo hộ mà không được sự chấp thuận của chủ sở hữu . 5. Sửa đổi khoản 1 Điều 19 như sau Quy chế này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001. 6. Sửa đổi khoản 2 Điều 19 như sau Các Bộ quản lý chuyên ngành căn cứ chức năng quản lý các yêu cầu cụ thể liên quan đến sử dụng và bảo quản đối với hàng hoá riêng biệt thuộc phạm vi ngành phụ trách có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cách ghi nhãn các hàng hoá riêng biệt đồng thời xác định cụ thể hàng hoá riêng biệt có tính đặc thù cần được giảm thiểu về nội dung bắt buộc ghi lên nhãn về định lượng thành phần cấu tạo phải ghi lên nhãn về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu quyết định giá trị sử dụng và an toàn về ngày sản xuất thời .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN