TAILIEUCHUNG - Nghị định số 30/2000/NĐ-CP

Nghị định số 30/2000/NĐ-CP về việc bãi bỏ một số giấy phép và chuyển một số giấy phép thành điều kiện kinh doanh do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 30 2000 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 11 tháng 8 năm 2000 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 30 2000 NĐ-CPNGÀY 11 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ GIẤY PHÉP VÀ CHUYỂN MỘT SỐ GIẤY PHÉP THÀNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 13 1999 QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999 Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư NGHỊ ĐỊNH Điều 1. 1. Bãi bỏ các loại giấy phép kinh doanh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giấy phép hành nghề chứng chỉ hành nghề và giấy phép dưới các hình thức khác sau đây gọi chung là giấy phép được xác định trong Danh mục I các giấy phép được bãi bỏ thuộc Danh mục các giấy phép được bãi bỏ các giấy phép chuyển thành điều kiện kinh doanh ban hành kèm theo Nghị định này. 2. Bãi bỏ các giấy phép được xác định trong Danh mục II các giấy phép chuyển thành điều kiện kinh doanh thuộc Danh mục các giấy phép được bãi bỏ các giấy phép chuyển thành điều kiện kinh doanh ban hành kèm theo Nghị định này. Chuyển việc cấp các giấy phép đó thành quy định điều kiện kinh doanh không cần giấy phép. Điều 2. 1. Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm hoàn thành các việc sau đây trước ngày 01 tháng 10 năm 2000 a Tập hợp và công bố danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện do luật pháp lệnh hoặc nghị định quy định trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước công bố các điều kiện kinh doanh tương ứng đối với các ngành nghề đó b Công bố danh mục các giấy phép tiếp tục duy trì do luật pháp lệnh hoặc nghị định quy định trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước công bố các quy định về thủ tục điều kiện cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép và thời hạn hiệu lực đối với từng loại giấy phép. 2. Trường hợp cần thiết các bộ cơ quan kiến nghị sửa đổi bổ sung luật pháp lệnh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN